Нови Искър

Сайт на район Нови Искър

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Схеми за поставяне на рекламни елементи

Раздел ІІІ.

Схеми за поставяне на рекламни елементи

Чл. 29 (1) Разрешение за поставяне на рекламни елементи с типови проекти върху държавни и общински имоти се издава въз основа на схема за поставяне.

(2) Схемите за поставяне се одобряват от главния архитект на общината след решение на Общинския експертен съвет по устройство на територията. Схемите за поставяне в V-та зона се одобряват по реда на чл. 62, ал. 9 от Закона за устройство на територията.

.

(3)  При обсъждането на схемите за поставяне в работата на Общинския екс­пертен съвет по устройство на територията участват представители на браншовите организации и сдружения с нестопанска цел, чиито членове извършват рекламна дейност чрез рекламни елементи.

(4) За държавните имоти схемата за поставяне се одобрява след съгласуване със съответната централна администрация, която стопанисва имота, а в останалите случаи – с областния управител.

(5)  Със схемите за поставяне се определя пространственото разположение на рекламните елементи и техният тип.

Чл. 30 (1) Разрешение за поставяне на рекламни елементи върху имоти, които не са собственост на държавата или на общината, и на рекламни елементи с индивидуални проекти се издава въз основа на скица с указан начин на поставяне на рекламния елемент.

(2) Скицата с указан начин на поставяне определя пространственото разположение на рекламния елемент и неговия размер.

(3)   Скицата с указан начин на поставяне по ал. 1 се издава от главния архитект на общината, когато имотът се намира в І-ва, ІІ-ра, ІІІ-та и ІV-та зона, а в VІ зона – от главния архитект на съответния район.

Чл. 31. (1) Схемите за поставяне на рекламни елементи с типови проекти върху имоти общинска собственост са столични и районни.

(2)   Столични схеми за поставяне на рекламни елементи са схемите за рекламни елементи с типови проекти във ІІ-а, ІІІ-та, ІV-та и V-та зона.

(3) Районни схеми за поставяне на рекламни елементи са схемите за:

1.  рекламни елементи с типови проекти в ІV-та зона;

2.     рекламни елементи в малките населени места, по смисъла на § 5, т. 7 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.

Чл. 32. (1) Изготвянето на схеми за поставяне по чл. 31, ал. 2 се извършва служебно от служители на Дирекция „Архитектура и градоустройство” или се възлага на правоспособни лица от главния архитект на общината.

(2) Изготвянето на схеми за поставяне по чл. 31, ал. 3 се извършва служебно от служители на съответния район или се възлага на правоспособни лица от кмета на района.

(3) За изготвяне на схемите по предходните алинеи се предоставят изходни материали от Направление "Архитектура и градоустройство" и предложения от браншовите организации и сдружения с нестопанска цел, чиито членове извършват търговска дейност чрез рекламни елементи.

(4)   Проектите на схеми за поставяне по ал. 1 и ал. 2 се обсъждат преди внасянето им в Общинския експертен съвет по устройство на територията, съответно в Районния експертен съвет по устройство на територията от проектанта на схе­мата и представители на браншовите организации и сдружения с нестопанска цел, чиито членове извършват търговска дейност чрез рекламни елементи.

(5) (Предишна ал. 2 - с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на Столичния общински съвет) Изменения в схемите за поставяне се правят по реда на създаването им.

Чл. 33. (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г. на С)(1) Поставянето на рекламни елементи се забранява, ограничава и раз­решава в зависимост от спецификата на градската среда съобразно зоните по чл. 14, ал. 1.

(2)   В І-ва зона не се допуска разполагането на рекламни елементи, с изключение на покривна ажурна реклама.

(3)   Във П-ра зона не се допуска разполагането на рекламни елементи с едностранна рекламна площ над 4 м2, с изключение на покривна ажурна и ажурно-пластична реклама и рекламни елементи по калкани.

(4)   В Ш-та зона се допускат рекламни елементи с площ до 9 м2, с изключение

на рекламни елементи по покриви и калкани на сгради.

(5)         В ІV-та зона се разрешава разполагане на всички видове рекламни елементи,

с изключение на рекламни елементи с едностранна рекламна площ над 12 м2 в територията, ограничена от ІV-ти градски ринг към центъра (бул. "Г. М. Ди­митров", бул. "Асен Йорданов", "Източна тангента" (проф. "Цветан Лазаров", ул. "Кривина", ул. "Боян Магесник"), бул. 'Ген. Данаил Николаев"; ул. "Владайска река"; Първа задгарова артерия, бул. "Илиянци", ул.  "Никола Михайловски", ул. "Крум Стоянов", ул. "Богданци", бул. "Вардар", бул. "Никола Мушанов"; бул. "Овча Купел"; пробив бул. "Тодор Каблешков" (в участъка от ул. "Луи Айер" до бул. "Симеоновско шосе"), с изключение на покривна рек­лама и рекламни елементи по калкани.

(6)   В V-та зона се разрешава разполагането на рекламни елементи само въз ос­

нова на схема, одобрена по реда на чл. 62, ал. 9 от Закона за устройство на територията.

(7)   В VІ-та зона се допускат всички видове рекламни елементи.

(8)   Зонирането на територията на Столична община е отразено графично в При­ложение № 7 и Приложение № 8."

Чл. 34. (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС)  (1) Схемите за поставяне на рекламни елементи се изготвят върху кадастрална основа или приложен регулационен план, с наличните данни от надземната и подземна инфраструктура.

(2) Схемите за поставяне се изработват върху магнитен носител и се разпечатват в подходящ мащаб, както следва:

1.     обща – показваща местоположението и вида на рекламните елементи (единично или в група).

2.     подробни – показващи точните размери на отделните рекламни елементи и отстоянията към ограничители в публичните градски пространства.

Чл. 35. Всички схеми за поставяне на рекламни елементи са публични и се съхраняват на достъпно за гражданите място в столичната общинска администрация и се публикуват в сайта на Столична община.

Раздел ІV. (заглавие изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на Столичния общински съвет) Поставяне, регистриране и премахване на рекламни елементи

Чл. 36. (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29/15.01.2009г. на СОС)

(1) Поставяне на рекламни елементи се извършва въз основа на разрешение за поставяне.

(2) Искането за издаване на разрешение за поставяне на рекламни елементи се отправя до главния архитект на Столична община в І-ва, П-ра, Ш-та, ІV-та и V-та зона, а в VІ-та зона - до главния архитект на съответния район.

(3)   Искане за разрешение за поставяне може да се отправя от:

1.  собственика на имота;

2. лице с писмен договор със собственика на имота или с изрично писмено съгласие от собственика на имота с нотариално заверен подпис;

3. един или няколко от съсобствениците на имота с договор или   изричното писмено съгласие на останалите съсобственици на имота, с нотариално заверени подписи;

(4)   Когато имотът е държавна или общинска собственост договорът по ал. 3, т. 2 и т. 3 се сключва по реда на Закона за държавната собственост, съответно по реда на Закона за общинската собственост и подзаконовите нормативни актове по приложението им въз основа на одобрена схема за поставяне или на скица с указан начин на поставяне.

(5)   При поставяне на рекламен елемент върху сграда с режим на етажна собственост, договорът или съгласието от етажната собственост се оформят по реда на Закона за собствеността и на Правилника за управлението, реда и надзора на етажната собственост.

Чл. 37. Разрешение за поставяне на рекламни елементи в І-ва, П-ра, Ш-та, ІV-та и V-та зона се издава от главния архитект на общината, а в VІ-та зона - от главния архитект на съответния район.

Чл. 38. (1) За издаване на разрешение за поставяне на рекламен елемент по индивидуални проекти се представят следните документи:

1.     заявление-образец

2.     проектна документация;

3.       документ за собственост, договор със собственика на имота и/или съгласие от съсобствениците имота с нотариално заверени подписи;

4.     съгласуване със специализираните контролни и съгласувателни органи в зависимост от вида и местоположението на рекламния елемент.

(2)   Проектната документация съдържа:

1.архитектурна част;

2.      дизайнерска част;

3. инженерна част

(3)   Обемът и съдържанието на проектната документация са описани в Приложение № 9 към наредбата.

(4)  Когато искането е за поставяне на рекламен елемент по типов проект се изисква само проектна документация относно временните външни връзки на елемента.

(5)   Проектната документация се подписва от лица с проектантска правоспособност.

Чл. 39. (1) Разрешение за поставяне на рекламни елементи се издава за срока на договора, съгласието или споразумението със собственика на имота, но за не повече от пет години.

(3) В случай на предсрочно прекратяване на договорите или споразуменията по ал. 1, срокът на разрешението за поставяне се счита автоматично за изтекъл и обектите се премахват по реда на ал. 4.

(4) Собственикът на рекламния елемент е длъжен за своя сметка да го премахне в седемдневен срок от датата на изтичане на срока на разрешението за поставяне.

(5)   В случай на удължаване срока на договорите или споразуменията за рекламни елементи върху имоти, които не са държавна или общинска собственост, автоматично се удължава и срокът на издаденото разрешение за поставяне, но за не повече от максимално допустимия срок по ал. 1.

(6) Собствениците на рекламни елементи са длъжни ежегодно, най късно седем календарни дни преди изтичане на едногодишен срок от издаване на разрешението за поставяне, да искат презаверка на издаденото разрешение за поставяне. Органът издал разрешението за поставяне го презаверява след проверка дали съществуващият елемент отговаря на одобрената проектна документация.

(7) За неизпълнение на задълженията по ал. 6 се носи отговорност по Глава девета от наредбата.

Чл. 40. (1) Директорът на дирекция “Контрол по строителството” организира воденето на публичен регистър на разрешенията за поставяне на рекламни елементи и на удостоверенията за въвеждането им в експлоатация.

(2) В регистъра по ал. 1 се вписват данни за местоположението, вида на елемента, титуляра на разрешението за поставяне и срока за поставяне.

(3) В седемдневен срок от издаването копие от всяко разрешение за поставяне на рекламен елемент на главния архитект на Столична община, заедно с екзем­пляр от проектната документация, се изпраща на директора на дирекция „Контрол по строителството" на Столична община и в съответната районна общинска администрация, съответно копие от всяко разрешение за поставяне на рекламен елемент на главния архитект на съответния район, заедно с екземпляр от проек­тната документация, се изпраща на директора на дирекция "Контрол по строи­телството" на Столична община.

 

Вертеринарна клиника Нови Искър

Ветеринарен кабинет
Нови Искър

-  Лечение
-  Профилактика
-  Микрочипиране
-  Подстригване

GSM: 0899 831 916

.
Продължава...

 

В момента има 37 посетителя в сайта

 

Tyxo.bg counter