Нови Искър

Сайт на район Нови Искър

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Изисквания към рекламните елементи

Раздел ІІ.

Изисквания към рекламните елементи

Чл. 28   Рекламните елементи трябва:

1.     да отговарят на нормите за безопасност;

2.     да се поддържат в добро състояние;

3.     да не нарушават условията на обитаване; . 4.     да не затрудняват достъпността и проходимостта на градската среда;

5.     да не са поставени и да не се ползват в нарушение на настоящата наредба и на действащото законодателство;

6.     да не застрашават безопасността на движение по улиците като закриват или наподобяват пътни знаци;

7.     да не се поставят върху елементи от системата за регулиране на движението по пътищата;

8.     да не се поставят върху съоръжения на инженерната инфраструктура или в сервитутната им зона по начин, нарушаващ изискванията за безопасност, препятстващ достъпа до тях или създаващ затруднения за нормалната им експлоатация;

9.     да не се поставят в обхвата на спирките на масовия градски транспорт, освен съпътстващите спирката елементи с типови проекти;

10. да не се поставят върху скулптурни паметници и др. елементи на декоративната пластика, както и непосредствено във визуалния обсег на възприятието им;

11.  да не се поставят върху сгради на представителните институции на държавната и общинска власт;

12. да не се поставят върху дървета и едроразмерна растителност;

13.  да не се поставят върху фасади на сгради, с изключение към търговски обекти на партерните етажи, калкани и странични фасади без прозорци или с прозорци, заемащи не повече от 20 % от площта на фасадата.

14.  да не се поставят върху ажурни огради с изключение на временни строителни и предпазни огради и в случаи, определени по реда на чл. 48, ал. 2 от За­кона за устройство на територията;

15. да не се поставят върху стени на гробищни паркове, както и в самите такива;

16.  да не се поставят върху стълбове на електропреносната и електроразпределителна мрежа, както и върху елементи на контактно-кабелната мрежа на градския транспорт, включително и когато изпълняват функции на улично осветление.;

17.  да не излизат извън границите на поземления имот, в който са поставени;

18. да не закриват други рекламни елементи, елементи от архитектурния вид на сградите, търговски или друг обществен обект, както и да не се затруднява подхода към тях;

19. да бъдат изработени от трайни материали, устойчиви на вятър и други атмосферни условия, съгласно нормативните изисквания;

20. да съответстват на приетите прототипи, когато рекламните елементи са по типови проекти;

21. да представляват ажурни решения в случаите на покривна реклама.

22. да не се поставят върху сгради паметници на културата без съгласието на Националния институт за паметниците на културата;

23.  да не се поставят върху транспортно-комуникационните съоръжения и техните предпазни огради;

24.  да не ограничават правилата за достъпност на средата определена с Наредба № 6 от 26.11.2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии на министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и горите, министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването;

(2)  Всеки собственик или ползвател на рекламен елемент е длъжен да отбележи на видно място върху обекта името, адреса и телефона си, номера и датата на издаденото разрешение за поставяне, както и общински идентификационен номер за разположените обекти върху недвижими имоти-общинска собственост.

 

Селскостопанска аптека "Агрозащита 505" Нови Искър
Фитофармацевтични препарати, сортови семена, течни и листни торове, амониева селитра,

.
Продължава...

 

В момента има 143 посетителя в сайта

 

Tyxo.bg counter