Нови Искър

Сайт на район Нови Искър

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Рекламни елементи - Общи положения

Раздел І.

Общи положения

Чл. 24. Рекламен елемент по смисъла на тази наредба е съоръжение със самостоятелна или полусамостоятелна конструкция, което се закрепва временно върху терен, сграда или друг обект и служи за носител на рекламна площ. Рекламните елементи са класифицирани по вид и параметри в Приложение 6. . Чл. 25 Рекламните елементи могат да бъдат заявени за поставяне по реда на тази наредба въз основа на:

1. типови проекти - общински и корпоративни;

2. индивидуални проекти.

Чл. 26 (1) Кметът на общината възлага изработването на общински типови проекти за рекламни елементи по реда на Закона за обществените поръчки.

(2) (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС) Типовите проекти се утвърждават със заповед от главния архитект на общината, становище на от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

(3) (нова - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС) Общинските типови проекти са общинска собственост. Те са общодостъп­ни и се съхраняват в Дирекция „Архитектура и градоустройство" на Столична община. Типовите проекти се предоставят при поискване на всяко лице, което иска да изработи или постави рекламен елемент, срещу заплащане на направените административни разходи за подготовка на копие от проекта.

(4) (нова - Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС) Отделни възложители могат да предлагат на главния архитект на Столична община да одобри корпоративни типови проекти. Корпоративният типов проект е собственост на съответния възложител.

(5) (нова с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009; доп. сРешение № 612 по Протокол № 76 от 04.11.2010)

Типовите проекти са задължителни за всички рекламни елементи, предвидени за разполагане върху общински имоти по одобрена схема. При приемане на прототипа се съставя подробен протокол с описание на изработения елемент и съответствието на неговите части и вложени материали с изискванията на утвърдения типов проект, като се прилага и снимков материал. Председателят на комисията издава удостоверение за съответствието на прототипа с утвърдения типов проект.

Чл. 27 (изм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009) Разрешение за поставяне на рекламни елементи по типов проект се издава за елементи, чиито прототип е приет от комисия, назначена със заповед на главния архитект на Столична община.

 

Вертеринарна клиника Нови Искър

Ветеринарен кабинет
Нови Искър

-  Лечение
-  Профилактика
-  Микрочипиране
-  Подстригване

GSM: 0899 831 916

.
Продължава...

 

В момента има 202 посетителя в сайта

 

Tyxo.bg counter