Нови Искър

Сайт на район Нови Искър

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Видове преместваеми обекти

Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Раздел І.

Видове преместваеми обекти

Чл. 5. (1) Преместваеми са обектите, поставени в поземлени имоти въз основа на разрешение за поставяне по реда на тази наредба, които служат за търговски и други обслужващи дейности и представляват павилиони, кабини, маси за сергийна търговия, както и други елементи на градското обзавеждане (обекти и елементи в обхвата на спирките на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други).

.

(2)  Преместваемите обекти и елементите на градското обзавеждане са класифицирани по вид, функция, физически параметри в Приложение № 1.

 

Чл. 6. Преместваемите обекти могат да бъдат заявени за поставяне по реда на тази наредба въз основа на:

1. ) типови проекти - общински и корпоративни;

2. индивидуални проекти.

Чл. 7. (1) Кметът на общината възлага изработването на общински типови проекти за преместваеми обекти по реда на Закона за обществените поръчки.

(2) Типовите проекти за преместваеми обекти се утвърждават със заповед от главния архитект на общината, след приемането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

(3)  Общинските проекти са общинска собственост. Те са общодостъпни и се съхраняват в Дирекция „Архитектура и градоустройство” на Столична община. Типовите проекти се предоставят при поискване на всяко лице, което иска да изработи или постави преместваем обект, срещу заплащане на направените административни разходи за подготовка на копие от проекта.

(4) Отделни възложители могат да предлагат на главния архитект на Столична община да одобри корпоративни типови проекти. Корпоративният типов проект е собственост на съответния възложител

(5) Общинските общински проекти са задължителни за следните преместваеми обекти:

1. модулни павилиони;
2. открити щандове и маси за сергийна търговия;
3. (отм. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009г. на СОС)

(6) ) Разрешение за поставяне на преместваеми обекти по типов проект може да се издава за обекти, чийто прототип е приет от комисия, назначена със заповед на главния архитект на Столична община. При приемане на прототипа се съставя подробен протокол с описание на изработения обект и съответствието на неговите части и вложени материали с изискванията на утвърдения типов проект, като се прилага и снимков материал. Председателят на комисията издава удостоверение за съответствието на прототипа с утвърдения типов проект.

(7) Отклонения от утвърдения типов проект се допускат само във вътрешното оборудване и инсталации с оглед възможната различна търговска функция на преместваемия обект.

Чл. 8. Преместваеми обекти, за които не са утвърдени типови проекти, са с индивидуални проекти.

 

Селскостопанска аптека "Агрозащита 505" Нови Искър
Фитофармацевтични препарати, сортови семена, течни и листни торове, амониева селитра,

.
Продължава...

 

В момента има 74 посетителя в сайта

 

Tyxo.bg counter