Home arrow Новини arrow Новини от района arrow Новини от района arrow ГПК "Искра„ Чества юбилей
ГПК "Искра„ Чества юбилей
27 февруари 2012 в 11:58

Първият магазин в с. Курило (На негово място по-късно е построен търговски комплекс "Стара планина") - съществуваш и до момента

  Всички заедно можем повече!

Честваме 105 годишни от основаването на Градска Потребителна Кооперация „Искра"  в Нови Искър. 

НА 2 МАРТ 1907 Г.  група будни селяни и земеделци от района образуват една от първите в шопския край кооперации, с названието "Курилско Земеделско Спестовно Сдружение". Целта на това сдружение е била да защитава бедните от жестокото грабителство на лихварите и чорбаджиите. Неговата първа дейност е да сключва заеми с БЗКБ и да дава кредити на своите членове. 

Бакалията на Тодор Попов оцеляла и до днес ( В момента е магазин "Колониал) в бизост до гарата на кв. Курило

Сключването на банковите заеми с 6,5 % лихва се дава на член-кооператорите с 8 %, при което за сдружението остава 1,5 % от лихвата. По този начин и с встъпителен членски внос от 9 лв. то набирало своите парични средства. По данни от съществуващ протокол за съдебна регистрация на кооперацията, на 25 ноември 1907 г. кооператорите се събират на първото си събрание. На него избират първия УС с председател Гроздан Пенков и членове Рашко Недялков и Тодорин Петров и първия КС с председател Енко Петков и членове Георги Петров и Тодорин Петков. Тези ръководни органи на сдружението биват принудени да водят упорита борба с полицията, лихварите и бакалите, чиито частни интереси сдружението нарушавало. Въпреки честите сблъсъци със защитниците на частното, сдружението набира сили и укрепва. Още на следващата година - 1908, то реализира печалба от 396 лв. и раздава заеми на 23-ма кооператори на стойност 2880 лв. Три години по-късно през 1911 г. печалбата се увеличава на 510 лв. и член-кооператорите стават 69.

Развитието на кооперативното движение от самото си възникване в края на ХІХ век до средата на ХХ век е период на непрекъснати борби със спекулативния търговски капитал и с лихварството. Обаче, въпреки големите трудности, то непрекъснато се утвърждава като школа за единодействие и взаимопомощ. Дейността му в страната става значителна в областта на търговията, изкупуването и преработката на селскостопанската продукция, земеделското и занаятчийското производство, кредитирането и влогонабирането. На този етап икономическата сила на кооперациите се дължи на тяхната многостранна стопанска дейност.

 През годината на Първата световна война (1915-1919 г.) сдружението вече търгува с някои стоки, които били под разпределение на БЗКБ, като захар, сол, газ и др. Въпреки финансовите затруднения, то подпомага бедни хора и семейства на фронтоваци. След войната на общо събрание се отчита 3-годишната дейност на сдружението

 След 1944 - 1945 година кооперативното движение се изпълва с богато съдържание и се дава широк простор за по-нататъшното му развитие. Настъпват промени и в наименованията. От "кредитни" кооперациите се преименуват на "всестранни" през 1949 г. - и на "потребителни" през 1952 г. Под ръководството на ЦКС, който обединява кооперациите в единна кооперативна система, главната цел е задово-ляване на населението с необходимите му потребителски стоки. Коопе-рациите поемат изцяло снабдяването на селата и градовете. Те организират изкупуването на селскостопанските произведения. Създава се широка мрежа от магазини, ресторанти и павилиони за обслужване на населението.

Универсален магазин на центъра на кв. КурилоУспоредно с икономическото развитие на страната, настъпва период на уедряване на кооперациите. Този процес засяга и кооперациите в нашия район. В центъра стои Курилската коопе-рация, към която през 1953 г. се присъединяват Гнилянската и Кътинската кооперации, а през 1972 г. - и обединената Кумаришка и Славовска кооперации с името "Пчела". Новообразуваната уедрена кооперация приема името на Курилската кооперация, а именно - Потребителна кооперация "Искра", а по-късно с образуване на град Нови Искър през 1974 г. - ГПК "Искра" гр. Нови Искър, което име носи и днес.

Председател на обединената кооперация става председателят на Курилската кооперация - Цветан Стоицев. Предсе-дателската си дейност той започва от 1952 г. и работи като такъв до самото си пенсиониране през 1979 г. Той е един от големите радетели на кооперативното дви-жение, за което работи с голям ентусиазъм. Под негово ръководство се разгръща масово стро-ителство на коопе-ративни обекти. По-строяват се търговските комплекси "Дружба", "Стара планина", "Тихия кът" и Централния универсален магазин в кв. Курило, които за времето си бяха най-представителните сгради. Модернизират се съществуващи обекти като ресторант "Искър", търговската сграда в Гниляне и някои други. Разширява се административната сграда.

Под председателството на Цветан Стоицев кооперацията започва да се нарежда в първите редици на ГКС. Тези първи позиции кооперацията отстоява години наред.

Бързото нарастване на населението в града, който се оформя като промишлен, изисква и необходимото му задоволяване с потребителски стоки. В периода 1980-1993 година ГПК "Искра" играе основна роля в това отношение.

Разрастването на промишлените предприятия в града налага и изгражедането на търговски обекти в тях, като търговски комплекс "Зебра", в керамичен завод, в текстилен цех, в оловодобивен завод и ДАП "Кътина".

Кооперативното ръководство създава ясна програма ра развитието на кооперацията. 

Основна роля в тази огромна работа изиграва началникът - отдел Атанас Георгиев. Неговото умение да сплотява колектива, да организира цялата търговска дейност оказва силно влияние за цялостните търговски успехи. Основна роля играе и началникът-отдел "Обществено хранене" Славчо Мишев. 

В този период започва изкупуване на животинска и селскостопанска продукция под ръководството на Кръстан Занков - началник-отдел "Изкупуване".

 Кооперацията развива и собствено производство за широко потребление за над 2 молиона лева (тогавашен курс.

 Четирите кооперативни фурни, преодоляват всички трудности и благодарение на добрите майстори- хлебари задоволяват не само населението на града със своята продукция, но и виладжиите от Искърското дефиле.

 Колективът на кооперацията, административен и обслужващ, наброява вече 440 човека. Към ГПК "Искра" преминават и част от обектите на "Наркооп"-София от селищата Илиянци, Требич и Мировяне.

 Активна помощ в разнообразната дейност на ГПК Искра"" оказва и ГКС - София със своето предприятие Кооптърговия.

 В този период се реконструира ресторант "Искър със своето разширение. Изгражда се и търговски коплекс "Розова долина". Реконструира се и обект "Гъбата".

 В осъществяване на тази основна дейност играят роля и член-кооператорите. Ръководството на кооперацията, с председател Васил Динов и зам. председатели Борис Манов и Върбан Цветанов, се справят с предизвикателствата на кооперативната търговия. Кооперацията в този период участва активно във всички градски мероприятия. Организират се базари, разносна търговия на стоки за по-близки заимоотношения "клиент-търговец". Разкриват се и четири пункта за изваряване на ракия.

 Следващият период от 1992 до 2002 е най-трудният за ГПК "Искра". Със смяната на държавното устройство настъпва много голям обрат в развитието на кооперацията. В търговията широко навлиза частният сектор.Нелоялната търговия, ценовите промени и сивата икономика затрудняват цялото кооперативно движение и изправят кооперацията в колабс.

 В града се отварят много частни търговски обекти. Неравноправните условия довеждат до затихваща функция и на ГПК "Искра".

 Големите апетити от страна на общинската администрация и последвалите актове за общинска собственост, допринасят за затваряне на много кооперативни обекти. Започват дълги съдебни дела за доказване на собствеността. Това довежда до несъстоятелност на кооперацията да развива своята дейност. Всички обекти се дават под наем. Остарялата база не отговаря на изискванията за съвременна търговия. Средствата, които кооперацията набира от наеми, не достигат за излизането от това положение. В този период напускат много член-кооператори, които си изтеглят своя дялов капитал. Същият по това време е 22 лева средно на член-кооператор. Всичко това доведе до невъзможност за резултатна работа на управителния съвет и неговия председател Борис Манов. 

Върбан Цветанов  председател на ГПК "Искра" от 2003г.През 2003 година на общо отчетно-изборно събрание бе избран единодушно Върбан Цветанов. С помоща на неговия ентусиазъм и самоотвержен труд  кооперацията възвърна доверието както на свойте членове, така също и на ГКС и ЦКС. 

Бяха възстановени, отремонтирани и модернизирани множество търговски обекти. Бе привлечена нова членска маса и се реализира много по-висока печалба от предшестващите периоди.

Със своята цялостна дейност и крайни резултати  кооперацията се нарежда между водещите в системата на ГКС. Все още има какво да се желае по отношенив на новите предизвикателства в навлизането на Единния кооперативен пазар и веригата КООП, което е бъдещето на кооперативната търговия. Всички заедно можем да оцеляваме и се развиваме. 

Новите изисквания след влизането ни в Европейския съюз ще бъдат приоритет, както на ръководството, така и на член-кооператорите. Всички предпоставки, като увеличен и подмладен членски състав, по-голям дялов капитал и повече организационни форми, трябва да обединим в един мощен заряд за развитието на кооперативната идея.

  С кооперативната идея на всеотдайна и упорита работа в следващия век на ГПК "Искра" - гр. Нови Искър.

В. Вълков 

Със съкращение. Цялата история виж ТУК


Вашият коментар

Моля, влезте в профила си или се регистрирайте за да добавите коментар

<Previous   Next>
случайна снимка!
 
Обяви

Нов мобилен център на ЕКОНТ в Нови Искър

Уважаеми клиенти, 
Куриерска Компанията Еконт включи в системата си от мобилни офиси две нови пощенски станции на колела. Те обслужват пратки от/до адрес на клиент, приемат куриерски и пощенски пратки от/до офис, парични преводи и ще са Ви полезни с пълния списък от услуги и допълнителни опции, които всеки офис на Еконт предлага.

Целият текст...
ДФ Земеделие

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ”
Ще бъде отпускан
ЦЕЛЕВИ КРЕДИТ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА МИНЕРАЛЕН ТОР  И  СЕМАНА

Целият текст...

РЕКЛАМА
 

seo google

. . . . 28 guests online
Търси в следните
категории (eng)
Изкуство
Бизнес
Компютри
Игри
Здраве
За дома
Новини
Отмора
Референции
Регионални
Наука/техника
Магазини
Общество
Спорт

Google PageRank Checker All rights reserved by Veskoni © 2009-2012 Tyxo.bg counter