Home arrow Община arrow Обществени поръчки arrow Общински обяви arrow П И С М О – П О К А Н А
П И С М О – П О К А Н А
3 окомври 2011 в 20:42

Столична община
ПИСМО – ПОКАНА

ЗА ДОБРОВОЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЧЕПИНЦИ

ДО

УПРАВИТЕЛЯ НА
ФИРМА „ РАМО ГРУП” – ЕООД,
УЛ. „ ИВАН СУСАНИН” № 60,  вх.А,  ет. 1  ап. 1,
КВ. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ

ГР. СОФИЯ

ОТНОСНО: Подадено Заявление № 9400- Ж-91/16// 06.07.2011г. за стартиране провеждането на процедура по прилагането на чл.34 от ЗСПЗЗ, подадено от Светлозар Симеонов Кръстев, живуща в г. София, ж.к „Люлин”, бл. 026, вх.Б ап. 21

П И С М О – П О К А Н А

ЗА ДОБРОВОЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЧЕПИНЦИ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

В качеството Ви на управител  на „РАМО ГРУП”- ЕООД  и на правно основание чл.26, ал.1 от АПК Ви уведомяваме, че сте заинтересовано лице по образувано административно производство за прилагане на чл.34 от ЗСПЗЗ – изземване от Кмета на община/ район на земеделска земя с възстановено право на собственост, неправомерно ползвана от Вас съобразно с обстоятелствената част от Заявление вх.№ 9400-Ж-91/16// 06.07.2011г., депозирано в районна администрация „Нови Искър”-СО

1. Имот №923003, пасище, мера с площ 2.320 дка, V кат., местност ”Голяма могила”,  в землището на с.Чепинци;

С получаването на документи за собственост от ОСЗ – „Нови Искър”, Решение № 1411/07.12.1998г. , Нотариален акт № 181, том I, рег.№ 1952, дело№ 97/ 2002г. ,  Скица № КО 3913/ 04.07.2011г., на Светлозар Симеонов Кръстев става реален собственик на възстановения имот.

Жалбоподателят, твърди че ползвате част от горецитираният имот с площ 1138кв.м видно и от Скица с координати към Трасировъчен карнет № 923003/12.08.2010г. 

Поради налични в районната администрация „Нови Искър”-СО данни за липса на правно основание относно Вашето ползване на цитирания  в \Заявлението  земеделски имот, в 14 / четиринадесет/ дневен срок, считано от получаване на настоящата Покана, Ви указвам доброволно:

Да освободите и прекратите ползването на частта от  горецитираният земеделски имот, собственост на Светлозар Симеонов Кръстев, която Вие владеете без правно основание  и я  приведете във вида в който е била преди приобщаването и  към Вашия собствен имот. 

При неизпълнение на указанията ни в посочения с настоящата Покана срок, ще пристъпим към издаване на Заповед за парафиране от Кмета на Столична община във връзка с чл.34 от ЗСПЗЗ по принудително изземване на частта от  горецитираният земеделски имот от Вас в качеството Ви на неправомерен ползвател.

 

КМЕТ НА

РАЙОН „ НОВИ ИСКЪР”:

/ инж. В. Котов /

Документа в pdf формат изтеглете от ТУК

 

<Previous
случайна снимка!
 
Обяви

Мебелна фабрика "Братя Н"Мебели УНИКАТИ
* Братя Н *
Нови Искър.

Целият текст...
ДФ Земеделие

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ”
Ще бъде отпускан
ЦЕЛЕВИ КРЕДИТ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА МИНЕРАЛЕН ТОР  И  СЕМАНА

Целият текст...

РЕКЛАМА
 

seo google

. . . . 26 guests online
Търси в следните
категории (eng)
Изкуство
Бизнес
Компютри
Игри
Здраве
За дома
Новини
Отмора
Референции
Регионални
Наука/техника
Магазини
Общество
Спорт

Google PageRank Checker All rights reserved by Veskoni © 2009-2012 Tyxo.bg counter