Home arrow Община arrow Обществени поръчки arrow Общински обяви arrow Обществена поръчка за доставка и покупка на хранителни продукти
Обществена поръчка за доставка и покупка на хранителни продукти
20 септември 2010 в 10:42

 Обществена поръчка за доставка и покупка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения на територията на СО район "Нови Искър"

ОДОБРЯВАМ:

КМЕТ НА
СО - РАЙОН “НОВИ ИСКЪР”:
Инж.ВАЛЕНТИН КОТОВ


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН «Н О В И И С К Ъ Р»

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я
ЗА
УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП


“ДОСТАВКА И ПОКУПКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ
ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО-РАЙОН “НОВИ ИСКЪР”

2010 г.


Настоящата открита процедура се провежда в изпълнение на
решение №РД-09-03-02/13.09.2010г. на Кмет на СО-район “Нови Искър”, 
обявена е в АОП под № 01266-2010-0002/13.09.2010г.,

Настоящата документация съдържа общо : ( )броя листи, всички официално заверени от Възложителят. Стр. 1 от 29

“ДОСТАВКА И ПОКУПКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО-РАЙОН “НОВИ ИСКЪР” 2010г.

СЪДЪРЖАНИЕ:


І. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА
ІІ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ОФЕРТАТА:
ІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА
ІV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТВАРЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА, ПРОВЕРКА ЗА ПЪЛНОТА И СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, РАЗГЛЕЖДАНЕ ЗА ПЪЛНОТИ НА ОФЕРТИТЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
VІ. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
ОБРАЗЕЦ : № 1.
ОБРАЗЕЦ : № 2.
ОБРАЗЕЦ: № 3.
ОБРАЗЕЦ: № 4.
ОБРАЗЕЦ : № 5.
ОБРАЗЕЦ : № 5.А.
ОБРАЗЕЦ: № 5.Б.
ОБРАЗЕЦ: № 6.1.
ОБРАЗЕЦ: № 6.2.
ОБРАЗЕЦ: №.6.3.
ОБРАЗЕЦ: № 6.4.
ОБРАЗЕЦ : № .7.
Проекто-Договор по настоящата обществена поръчка
Решението за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка-РД-09-03-02/13.09.2010 г,
Обявлението за малка обществена поръчка-изходящ № 7000- 165/13.09.2010 г.

І. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА – Доставка и покупка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения на територията на СО – район “Нови Искър”– код, съгласно Класификатора на ОП( CPV) - 15000000.
Мястото на изпълнение на поръчката: детските заведения на територията на СО Район “Нови Искър” както следва:


ЦДГ 1 – гр. Нови Искър, кв. Курило, ул. “Варна” № 1; 
ЦДГ 2 – гр. Нови Искър, кв. Курило, ул. “Кременица” № 18; 
ЦДГ 2 – филиал – с. Кътина, ул. “Христо Ботев” № 28; 
ЦДГ 2 – филиал – гр. Нови Искър, кв. Гниляне, ул. “Просвета” №1 
ОДЗ 114 – с. Световрачене, ул. “Миладин Цветков” № 3; 
ЦДГ 32 – с. Чепинци, ул. “Стара планина” № 1; 
ЦДГ 37 – с. Подгумер, ул. “Стара планина” № 4; 
ОДЗ 57 – гр. Нови Искър, кв. Курило, ул. “Беласица” № 26; 
ЦДГ 179 – гр. Нови Искър, кв. Кумарица, ул. “Детска песен” № 2; 
ЦДГ 179 – филиал – с. Доброславци, ул. “Площад” Мегдана № 1


Доставките на хранителни продукти се извършват в три детски заведения (кухни – майки):
ОДЗ 57 - гр. Нови Искър, кв. Курило, ул. “Беласица” № 26,
2. ОДЗ 114- с. Световрачене, ул. “Миладин Цветков” № 3;
3. ЦДГ-32- с. Чепинци, ул. „Стара планина” № 1
Храната от кухнята – майка в ОДЗ 57 се доставя в следните детски заведения:
ЦДГ 2; филиал на ЦДГ 2, кв. Гниляне;
филиал на ЦДГ 2, с. Кътина; ЦДГ 1; ЦДГ 179;
филиал на ЦДГ 179, с. Доброславци.
Храната от кухня – майка в ОДЗ 114 се доставя в:
ЦДГ 37 в с. Подгумер.
Количествата на доставяните хранителни продукти са съгласно седмичните заявки от директорите на детските градини.
Срок за изпълнение на поръчката – 12 месеца, от подписване на договор с изпълнителя.

ІІ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ОФЕРТАТА:
( Чл. 56. (1) от ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, посл. изм. ДВ. бр. 54 от 16.07.2010 г.).
1. Всяка оферта трябва да съдържа:
1.1. копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец;

чуждестранни юридически лица представят еквивалентен документ/оригинал или нотариално заверено копие/ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, който е легализиран и преведен по съответен ред,
1.1.1. копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;
1.1.2.удостоверение за актуална данъчна регистрация,
1.1.3.удостоверение за актуално състояние/заверено копие/ за лицата със съдебна регистрация, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата за участие в настоящата открита процедура,,
1.1.4. копие на идентификационнен номер по ДДС/ ако участникът е регистрирано лице по ДДС/, заверено от участника,
1.2. декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 , по образец,
1.3. декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5; по образец
1.4. декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 4, по образец,
1.5. документ за внесена гаранция за участие в процедурата;
1.6. доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50, посочени в обявлението за обществена поръчка; както следва:
1.6.1.копие от годишния финансов отчет за 2009г., или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, минимални изисквания: финансовият отчет за 2009 г., да е с положителен резултат.
1.6.2.копие от отчет за приходите и разходите за последните три години-2007г., 2008г., 2009г., заверени в съответствие с изискванията на чл.38 от Закона за счетоводството-копие или еквивалентен документ/ за участниците, които не са регистрирани съгласно българското законодателство/.Представените копия следва да бъдат заверени „вярно с оригинала”, подписани от управителя и подпечатани с печат на юридическото лице.,
1.6.3. декларация за оборота на стоките и услугите, които са обект на поръчката, за последните три години, в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е започнал дейността си.,
1.7. доказателства за техническите възможности и квалификация по чл. 51, посочени в обявлението за обществена поръчка; както следва:1.7.1. списък на основните договори за доставки и услуги в областта на обекта на поръчката, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите,
1.7.2.датирани препоръки/референции/ за добро изпълнение от последните три години за изпълнени договори в областта на обекта на поръчката,

1.7.3.сертификати за пройзход, съответствие и качество на стоките, които участникът предлага и възнамерява да достави на Възложителя, както и сертификат по БДСВ в случай, че доставчикът предложи доставка на стока, която не е негово пройзводство, той трябва да представи писмено пълномощие за това от съответния производител на стоката. Като доказателство за наличието на пълномощия, може да се представи договор за дистрибуция, писмо от пройзводителя относно правото на участника да продава неговата продукция и др.,
1.7.4.сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти,
1.7.5. декларация и списък на техническото оборудване/специални автомобили за съответния вид стоки от обособените позиции/, с което разполага кандидатът или участникът за изпълнение на обществената поръчка по самостоятелно обособените позиции, придружени със съответните разрешителни, в срок на валидност за тях. Съгласно чл.51, ал.1, т.9 от ЗОП, минимални изисквания: участниците да разполагат най-малко с по едно транспортно средство на специализиран режим/ закрит тип, хладилен/ за доставка на видовете хранителни продукти, съгласно изискманията на ХЕИ и ДВСК, за съответния вид позиция,
1.7.6. списък с имената и професионалните квалификации на персонала, отговорен за изпълнение на договора, придружен от съответните документи доказващи квалификацията и трудовите правоотношения;.минимални изисквания: участниците да разполагат най-малко с едно отговорно лице по контрола на качеството на хранителните продукти.,
1.8. Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката и дела на тяхното участие, ако кандидатът предвижда подизпълнители; Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по точка 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.6. и изискванията по низходящите подточки се представят за всеки от тях.
1.9. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по точка 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.6. и изискванията по низходящите подточки се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.
1.10. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по точка 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.6. и изискванията по низходящите подточки се представя в легализиран превод, а документите, които са на чужд език, се представят и в превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.,
1.11. Документ за закупен комплект документация за настоящата процедура
1.12. Попълнени Образци от № 1 до № 5, №5А, № 5Б от приложение№1 на настоящата документация.
1.13. Подписан и попълнен Проекто –договор,

1.14. Предлагана цена, формираща се от:

1.14.1.Образец 6.1, Образец 6.2, Образец 6.3, Образец 6.4, с посочен срок на валидност на оферта за изпълнение на поръчката

1.14.2. Технически възможности по Образец №7, с приложение копията на документи, доказващи технически възможности по т.1.7.1., 1.7.2., 1.7.5., 1.7.6., и тези на подизпълнителите, ако има такива по точка 1.8, 1.9., 1.10.

1.5. Списък на документите, съдържащи се в офертата, заверен с подпис и печат на кандидата., с изрично посочване кои от тях са поставени и се намират в плик „Б”: “ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”,

Документите по : от т. 1.1 – до 1.6 и 1.7.3., 1.7.4., 1.11.,1.12.,1.13, 1.14.2. и 1.15. се поставят и запечатват в плик –„ А”- ОФЕРТА

2. Предлаганата цена, по 1.14.1./Образец № 6.1, Образец № 6.2, Образец № 6.3, Образец № 6.4 /, се представя в отделен запечатан непрозрачен плик /плик Б/ с надпис “ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”, поставен в плика с офертата.
3. Офертата, плик „А” / плик „Б” с надпис„ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”, в отделен запечатан непрозрачен плик се поставя вътре в плика „А”- ОФЕРТА/ се представя в запечатан непрозрачен плик лично от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.. Върху същия плик „А”, участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, и по възможност факс, е-mail, както и наименованието на конкурса, за който е конкурсната документация
4. Всеки кандидат в конкурса има право да представи само една оферта. Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг кандидат, не може да представя самостоятелна оферта.
5. Срокът за подаване на предложенията за участие е до 17,00 ч. на 01.11.2010 г. във Фронтофиса на СО- район “Нови Искър”, гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 123.
6. Не се приемат документи за участие в открития конкурс:
- представени след изтичане на крайния срок за представяне на предложенията;
- представени в не запечатан, прозрачен или скъсан плик и/или не надписани, според указанието.
7. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в конкурса може да промени, допълни или оттегли офертата си.
8. До 10 дни преди изтичане на срока за подаване на офертите, лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителят е длъжен да отговори в тридневен срок от постъпване на искането. Възложителят изпраща разяснението до всички лица, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се закупува от други кандидати.

Представените в конкурса документи не подлежат на връщане.

ІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

1. Гаранцията за участие в конкурса е парична сума в размер на 1500 / хилада и петстотин/ лева, представена в една от следните форми:
- парична сума, внесена по сметка на СО - район “Нови Искър” - IBAN: BG63SOMB91303324904501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон “Денкоглу”, ул. Денкоглу” № 28
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за участие, когато кандидат в процедурата:
2.1. Оттегли офертата си след изтичане на срока за подаване на офертите;
2.2. Оспори решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – до решаване на спора;
2.3. Кандидатът е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.
3. Гаранциите за участие на отстранените кандидати се освобождават в срок от 5 /пет/ работни дни след изтичане на срока за оспорване на решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ.
4. Гаранциите за участие на класираните участници на първо и второ място се освобождават в срок от 5 /пет/ работни дни след сключване на договор за обществената поръчка, а на останалите участници в срок от 5 /пет/раб.дни след изтичане на сроковете за обжалване на решението за определяне на изпълнител..
5. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите за участие на всички кандидати се освобождават в срок от 5 /пет/ работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението за прекратяване.
6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранциите за участие по номинал, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5%( пет процента) от стойността на сключения договор, в лева, като гаранция за времето на срока на договора, предоставена в следната форма:
- парична сума, внесена по сметка на СО - район «Нови Искър» - IBAN: BG63SOMB91303324904501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон «Денкоглу», ул. Денкоглу» № 28.

V. ОТВАРЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА, ПРОВЕРКА ЗА ПЪЛНОТА И СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, РАЗГЛЕЖДАНЕ ЗА ПЪЛНОТИ НА ОФЕРТИТЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Постъпилите и регистрирани предложения се разглеждат и оценяват от комисия, назначена от Кмета на Район “Нови Искър” на 02.11.2010 г. в 10,00 ч. в сградата на Район “Нови Искър”, ул. “Искърско дефиле” № 123, ритуална зала.
2. Комисията отваря пликовете по реда на постъпването им и проверява съответствието на офертите със изискванията на списъка по 1.14.- Списък на документите, съдържащи се в офертата, заверен с подпис и печат на кандидата., с изрично посочване кой от тях са поставени и се намират в плик Б: “ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”, от глава ІІ.

3. Кандидатите, участващи в процедурата,техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел могат да присъстват при действията на комисията по т.1. при отваряне на плик А . Независимо от избраният критерии, комисията, предлага по един представител от присъстващите участници да подпише пликовете с ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА на останалите участници..
4. Комисията проверява съответствието на офертите с предварително обявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ условия.
5. Комисията има право по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, както и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата. Не се допуска с разясненията, попълване на на офертите с документи, които са били изискани от възложителят, но не са представени от участниците, както и промяна на предложения от подадените оферти.
6. Комисията предлага за отстраняване участник, който:
- не е представил някои от необходимите документи по глава ІІ;
- не може да участва в конкурса поради наличие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП; посочени в обявлението,
- е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;
- е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 1 и ал.2 от ЗОП.
7. Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителят, не се отваря.
8. Възложителят обявява по подходящ начин датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти. При отваряне на плика с предлагана цена”Б”, имат право да присъстват участниците в процедурата, техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел
9. Възложителя писмено уведомява кандидата, който е отстранен от участие в конкурса..
10. Когато критерият е икономически най-изгодна оферта, комисията отваря плика с предлаганата цена, след като е разгледала офертите и е извършила оценяване по всички други показатели, което е отразено в подписан от членовете на комисията протокол. Преди отваряне на ценовите оферти, комисията съобщава на присъстващите лица, резултатите от оценяването на офертите по другите показатели
11. Комисията разглежда допуснатите оферти, разписва ги и ги оценява в съответствие с критериите по глава VI.
- При несъответствие между цената посочена в цифри и записа й с думи, за валиден ще се счита записа с думи .
12. Комисията съставя протокол за работата си по ПРОЦЕДУРАТА, отразяващ етапите на нейната работа, който се подписва от всички членове и се представя на кмета на СО - район “Нови Искър” за одобрение, заедно с цялата документация.
13. В срок от 5 /пет/ работни дни след приключване работата на комисията, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ обявява класирането на кандидатите и кандидата определен за изпълнител.
14. В 3 /три/ дневен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща на кандидатите решението за класиране.

15. При писмено искане от участник, възложителят в тридневен срок от получаване на искането да представи копие от протокола при условията на чл.73, ал.4 от ЗОП.
16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ сключва договор за обществена поръчка с кандидата, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител.
17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати процедурата за възлагане на обществена поръчка при следните условия:
- не са подадени оферти или няма допуснати кандидати;
- всички оферти не отговарят на предварително обявените условия;
- класираните кандидати последователно откажат да сключат договор за изпълнението на обществената поръчка;
- всички оферти, които отговарят на предварително обявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ условия, надвишават предвидените финансови разчети;
- отпадне необходимостта за провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е могъл да предвиди;
- установи нарушения при откриването и провеждането на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.


VІ. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Комплексната оценка се изчислява по формулата :
Комплексна оценка = А + Б + В ,

За прилагането на която е настоящото методическо указание:
Предлагана офертна цена на продуктите - А;

1.1. Сумарната най-ниската офертна цена на стоковите групи продукти от сбора на офертните цени по Приложения № 6.1, № 6.2., № 6.3.,и № 6.4. от утвърдената тръжна документация.- получава най-високата оценка – 70 точки.
1.2. Оценките на останалите участници се определят по формулата :

Установената сумарна най-ниската офертна стойност
А = -------------------------------------------------------------------------- Х 70
Съответната (оценяваната )офертна стойност

Пример:
По точка 1.1. : 
Офертна стойност от Приложение № 6.1 – 1 000 лв
+. Офертна стойност от Приложение № 6.2 – 1 500 лв
+ Офертна стойност от Приложение № 6.3 – 5 000 лв
+ Офертна стойност от Приложение № 6.4 – 1 500 лв

А = 9 000 .лв.

Установената из между кандидатурите сумарна най-ниска офертна цена, в примера 9000 лв.-получава70 точки


По точка 1.2.:

Другите кандидатури, получават оценка А по посочената формула, а именно :

9 000 лв.
А .= Х 70 = 9000 Х 70 .= 59,50 точки
Сбора от Офертна стойност от Приложение № 6.1 – 2 000 лв 10500
+ Офертна стойност от Приложение № 6.2 – 2 500 лв
+ Офертна стойност от Приложение № 6.3 – 5 000 лв
+ Офертна стойност от Приложение № 6.4 – 1 000 лв
10 500 лв.


Начин и срок на плащане – Б;

2.1. Срокът да бъде посочен в календарни дни.
2.2. По този показател най-високата оценка - 10 точки получава участникът, посочил най-дълъг срок на отложено плащане.
2.3. Оценките на останалите участници се определят по формулата:


Предлагания( оценявания ) срок
Б = ----------------------------------------------- Х 10
Установения най-дълъг срок

 

Пример : по точка 2.2. В=Установеният най-дълъг срое е 30 дни , той получава 10 точки

По точка 2.3. Другите кандидатури, получават оценка по посочената формула, а именно:


Предлаган срок : 10 дни
Б= Х 10 = 3,33 точки
Установен най-дълък срок : 30 дни

Техническа възможност за изпълнение на поръчката – В

По този показател оценката се определя на база представените доказателства за технически възможности и квалификация за изпълнение на поръчката.

3.1. Максималната оценка е 20 точки.
3.2. Точките на участниците се определят по експертна оценка, на база сбор и съпоставка на брой персонал, със специализирана квалификация за изпълнение на поръчката, налични собствени или наети специализирани МПС за превозване на хранителни продукти- обща товароносимост, и доказателствата за търговска репутация: брой приложени референции за коректно изпълнение на доставки на хранителни стоки, при изпълнение на договори, с предмет доставка на хранителни продукти. .

Сбор от предлаганите технически възможности( на оценяваната ) по показателите по точка 3.2 оферта)
В = Х 20

Установен най-голям сбор от показателите по точка 3.2

Комплексна оценка.

4.1. Комплексната оценка на офертата на всеки участник се определя като сума от оценките по отделните показатели :
4.2. Определянето на Комплексната оценка на всяка от офертите се извършва по формулата описана и разяснена в Глава VІ. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ, по технически и икономически показатели, определена по метода описан по-горе.

Комплексна оценка = А + Б + В

Максималната възможна комплексна оценка е 100 точки.

5. Класиране на офертите.

Извършва се по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока оценка.

ОБРАЗЕЦ № 1

СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН “НОВИ ИСКЪР”гр.НОВИ ИСКЪР, 1281, .”ИСКЪРСКО ДЕФИЛЕ”,№123.тел.+35929917635, http://www.noviiskar.org., e-mail: /

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
“ДОСТАВКА И ПОКУПКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО-РАЙОН “НОВИ ИСКЪР”

Настоящото заявление е подадено от

................................................................................................
/наименование на кандидата/
и подписано от
...............................................................................................
/трите имена и /
в качеството му на
...........................................................................................
/длъжност/

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в открития конкурс за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на цитирания обект, при условията, обявени в документацията и приети от нас.
2. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с ПРЕДЛОЖЕНИЕТО до изтичане на срока на договора.
3. Заявяваме, че до подписване на договора настоящето заявление ще представлява споразумение между нас и СО-район “Нови Искър”.
4. Заявяваме, че сме запознати с условията на финансиране, както и с всички документи, включени в книжата и приемаме да изпълним всички задължения, произтичащи от обявените условия.

Дата:……………………… Подпис и печат: ….................………….…
/ имена/длъжност/

 

 

ОБРАЗЕЦ № 2

СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН “НОВИ ИСКЪР”гр.НОВИ ИСКЪР, 1281, .”ИСКЪРСКО ДЕФИЛЕ”,№123.тел.+35929917635, http://www.noviiskar.org., e-mail: /

“ДОСТАВКА И ПОКУПКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО-РАЙОН “НОВИ ИСКЪР”

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ
1. Наименование на участника

.................................................................................................

представляван от ..............................................................................................................

Седалище и адрес на управление на участника:

.....................................................................................
град, код, улица №
телефон № ..................………………………......
факс №...........................………………………....
е-mail:......................................................................

3. Фирмени данни:

Рег.ф.д.№……………/………….., по описа на :………………………………………,
ДДС Идентификационен №:………………………………………,
ЕИК/ БУЛСТАТ/:…………………………………………,

4. Административни данни на ръководителя /пълномощника/:

л.к № ................................, издадена на ............................. от ........................................

телефон № ............................………...............

5. Обслужваща банка .....................................................................……………......
Банкова сметка:...............................................................................………………………………...…
Банков код: ………………........…………………….……………….
Титуляр на сметката .................................................…........…………………………..….................................
Дата: ………………. Подпис и печат: ………………………
/ имена/длъжност/


ОБРАЗЕЦ № 3

СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН “НОВИ ИСКЪР”гр.НОВИ ИСКЪР, 1281, .”ИСКЪРСКО ДЕФИЛЕ”,№123.тел.+35929917635, http://www.noviiskar.org., e-mail: /

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
“ДОСТАВКА И ПОКУПКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО-РАЙОН “НОВИ ИСКЪР”

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният .....................................................................................................

Представител на ..........................................................................................
Декларирам, че съм посетил обектите и съм запознат с всички условия и документите за участие в открития конкурс, които биха повлияли на предложението.

Дата:………………. Подпис и печат:………………………..
/ имена/длъжност/

ОБРАЗЕЦ № 4

СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН “НОВИ ИСКЪР”гр.НОВИ ИСКЪР, 1281, .”ИСКЪРСКО ДЕФИЛЕ”,№123.тел.+35929917635, http://www.noviiskar.org., e-mail: /


ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
“ДОСТАВКА И ПОКУПКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО-РАЙОН “НОВИ ИСКЪР”


Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният .........................................................................................................
Представител на ..........................................................................................

При изпълнението на поръчката, се задължавам да спазвам действащите в страната нормативни изисквания за подобни обекти, транспортиране и съхраняване на хранителни продукти и за безопасност и хигиена на труда.

 

Дата:…………………...... Подпис и печат: …………………….
/ имена/длъжност/

 

ОБРАЗЕЦ № 5

СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН “НОВИ ИСКЪР”гр.НОВИ ИСКЪР, 1281, .”ИСКЪРСКО ДЕФИЛЕ”,№123.тел.+35929917635, http://www.noviiskar.org., e-mail: /


ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47 ал. 1 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
“ДОСТАВКА И ПОКУПКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО-РАЙОН “НОВИ ИСКЪР”


Долуподписаният ………………………………………………………………,

В качеството ми на ………………………………………………………………
(управител, член на управителен орган )

На ……………………………………………..………………………………….
(наименование на кандидата или участника/ подизпълнителя)

Декларирам, че:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК.
(В случай на реабилитациия се посочва изрично)

2. Юридическото лице, което представлявам не е обявено в несъстоятелност;

3. Юридическото лице, което представлявам не е в производство по ликвидация (или в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове);

4. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси със служители на ръководна длъжност в неговата организация.


В представляваното от мен юридическото лице членовете на управителните и контролни органи /както и временно изпълняващите такава длъжност/ не са свързани лица по смисъла на § 1 т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

5. Представляваното от мен юридическо лице няма сключен договор с лице по чл.21 и чл.22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в деня, следващ деня на настъпването им.


Известна ми е отговорността, която нося по чл.313 от НК за деклариране на неверни данни..


Дата: .............. 2010г. ДЕКЛАРАТОР:
/ имена/подпис/печат

ОБРАЗЕЦ № 5А


СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН “НОВИ ИСКЪР”гр.НОВИ ИСКЪР, 1281, .”ИСКЪРСКО ДЕФИЛЕ”,№123.тел.+35929917635, http://www.noviiskar.org., e-mail: /

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47 ал. 2 от Закона за обществените поръчки

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
“ДОСТАВКА И ПОКУПКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО-РАЙОН “НОВИ ИСКЪР”


Долуподписаният …………………………………………………................……….......,
В качеството ми на ………………………………………………………….................…
(управител, член на управителен орган )
На ……………………………………………..…………………………………...................
(наименование на кандидата или участника / подизпълнителя )

Декларирам, че:

1. Юридическото лице, което представлявам не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон.

(Когато кандидатът или участникът е чуждестранно лице декларира, че не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително че неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си);

2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност;

3. Юридическото лице, което представлявам няма парични задължения към държавата и към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган

(при допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се посочва изрично) и парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване и на данъци
(съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен).


4. Представляваното от мен юридическо лице не е преустановило дейността си.


Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в деня, следващ деня на настъпването им.

Известна ми е отговорността, която нося по чл.313 от НК.

Дата: ............. 2010г. ДЕКЛАРАТОР:
/ имена/подпис/печат

ОБРАЗЕЦ № 5Б

СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН “НОВИ ИСКЪР”гр.НОВИ ИСКЪР, 1281, .”ИСКЪРСКО ДЕФИЛЕ”,№123.тел.+35929917635, http://www.noviiskar.org., e-mail: /

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 4 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗОП

(попълва се от кандидат или участник/подизпълнител)

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
„ДОСТАВКА И ПОКУПКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО- РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”

Долуподписаният: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (собствено, бащино, фамилно име)
В качеството ми на ………………………………………………………….................…
(управител, член на управителен орган )
На ……………………………………………..…………………………………...................
(наименование на кандидата или участника / подизпълнителя )

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която упражнявам или съм упражнявал професията или дейността.

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в деня, следващ деня на настъпването им.

Известна ми е отговорността, която нося по чл.313 от НК.

Дата: ............. 2010г. ДЕКЛАРАТОР:.............................
/ имена/подпис/печат/

 

Забележка: Декларацията се попълва от управляващите и представляващи участника лица.


ОБРАЗЕЦ № 7


СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН “НОВИ ИСКЪР”гр.НОВИ ИСКЪР, 1281, .”ИСКЪРСКО ДЕФИЛЕ”,№123.тел.+35929917635, http://www.noviiskar.org., e-mail: /

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
“ДОСТАВКА И ПОКУПКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО-РАЙОН “НОВИ ИСКЪР”

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният ..........................................................……………….........................................…………..

Представител на ................................................................................……….……..........
Във връзка с изпълнението указанията на Глава VI от настоящата конкурсна документация за изпълнение на обществена поръчката,
Д Е К Л А Р И Р А М:

І. Търговски възможности за доставка на всички видове стоки, по приложените обособени позиции, предмет на процедурата......…………………………..
....................................................................................................................……………….
............................................................................................................................……………….....................................................................................................................……………….
/да се отбележи дали кандидатът има възможност за доставка на всички видове групи стоки по обособените позиции/

ІІ. Техническа възможност за изпълнение на поръчката:
......................................................................................................................................………..................................................................................................................................………..
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................……

 

ІII. Начин и срок на плащане:………………………….....................….

...................................................................................................................................................(Да се отбележи в какъв срок , в календарни дни, след представяне на фактура за извършена доставка на заявени хранителни продукти, кандидатът предлага да се извърши плащането).

ЗАБЕЛЕЖКА:

По точка II, всички приложени копия от документи, удостоверяващи наличието на техническа възможност, да са заверени с подпис на представителя на кандидата и подпечатани с фирмения печат.

Не отговарящите на тези изисквания, ще бъдат отстранени. Представени документи, по този раздел не се връщат на подателя им.


Дата:………………… Подпис и печат: …………………….
/ имена/


П Р О Е К Т О - Д О Г О В О Р


Днес, .2010г.,

Между:
СО- район “Нови Искър”, от името на Столична община, представлявана от кмета на СО - район “Нови Искър” –инж.Валентин Котов, и Гл. счетоводител- Румяна Петрова, с адрес: гр.Нови Искър, ул.”Искърско дефиле№123, БУЛСТАТ: 000696327671, от една страна, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ , и от друга страна

……............................................................................….,
със седалище и адрес на управление :………………………………………………………, рег. ф. д. № ………г. по описа на ………….., Булстат …………………………, ДДС сметка: IBAN:………………………………………., IBAN:…………………………….., BIC:…………………………….., Клон …………………….., представлявано от………………………………………., наричана за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ”,

На основание : Член 41. от ЗОП и в изпълнение на Решение № РД-…………………/…………….г. на кмета на район “Нови Искър”-СО по утвърден протокол на комисия ,

Се сключи настоящият договор с който страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва “ДОСТАВКА И ПОКУПКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО-РАЙОН “НОВИ ИСКЪР”

съгласно I. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА, от тръжната документация, неразделна част от договора, а именно:

(1). 1. ОДЗ 57- гр.Нови Искър, кв. Курило, ул.Беласица №26,
2. ОДЗ 114 - с. Световрачене, ул. “Миладин Цветков” № 3
3. ЦДГ 32- село Чепинци , ул.Стара планина № 1, ОДЗ 114 Светулка”- с. Световрачене
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва доставката ежедневно, по предварителна седмична заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя приготвената храна от кухните – майки - ОДЗ 57, ОДЗ 114, ЦДГ 32 до останалите детски заведения, съгласно I. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА, от тръжната документация, неразделна част от договора.
Срок на договора – .2010г. – .2011г.
ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Цената, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е приблизително около лв. / словом / с вкл. ДДС годишно, като стойността за всяка доставка се определя съобразно доставените хранителни продукти и предложените с офертата цени
Начин на плащане: в лева, по банков път, в дневен срок след изтичане на календарния месец, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя първични документи – фактура и складови разписки и изискуемите сертификати за качество на стоките, съгласно т.12 от настоящия договор.
ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
Да доставя в срок съответните хранителни стоки във вид, количество и качество, съгласно направените заявки от домакините на детските градини;

Доставките да отговарят на действащите стандарти и да се придружават от съответните сертификати за качество, да имат етикети, съдържащи дата на производство, произход и срок на годност;

Доставките да се извършват със специални транспортни средства, отговарящи на изискванията на ХЕИ и ДВСК;


и притежаващи съответните разрешителни за тази си дейност, със срок на валидност за времето на изпълнение на настоящия договор.
Доставяните хранителни продукти да бъдат добре опаковани и удобни за пренасяне, транспортиране и съхраняване;

При констатиране на некачествена стока да я подмени с друга за негова сметка, в двудневен срок от подписване на констативен протокол за некачествена стока.
При констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ нарушения, изразяващи се в неправомерно завишени цени на стоките в представените доставни фактури, органът осъществяващ контрол по изпълнението на клаузите по настоящия договор, предмет на малка обществена поръчка, ще приложи цялата строгост на закона, в рамките на компетентността си.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да променя или подменя заявените стоки без предварително съгласие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил част от поръчката и по нататъшното й изпълнение е невъзможно поради причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговарят, той има право да получи възнаграждение само за изпълнената част, ако тя може да бъде полезна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Офертните цени в представеното количествено-стойностно предложение при участие в конкурса са постоянни за целия период на Договора за доставка по настоящата малка обществена поръчка. Съгласно законовите уредби в Република България, допуска се промяна, съобразно официално оповестен коефициент на инфлационен индекс за страната, с максимален допуск за надвишаване до 3,00 ( три) пункта над него. При установяване на нарушение, от органът по контрола на изпълнението на клаузите по настоящия договор, ще бъде приложена цялата строгост на закона.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки един момент от изпълнение на договора да осъществява контрол относно качеството, количеството и доставни цени на стоките в представените фактури за извършени доставки. др., без с това да пречи на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
Да заплаща уговореното възнаграждение при посочените в настоящия договор условия;
Да дава всеки петък седмична заявка за необходимите хранителни стоки /количество и артикули/.
След всяка доставка домакините на детските заведения, като представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съставят складова разписка, с която удостоверяват изпълнението на доставката по количество, качество и цена.

Директорите на детските заведения контролират доставките и сигнализират ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за констатирани нарушения по договора. В случай, че количеството, качеството и вида не отговарят на заявеното и/или не са съпроводени с необходимите сертификати и документи за произход и годност, Директорът на детската градина има право да откаже да приеме съответните стоки и да поиска от Изпълнителя доставяне на стоките, съгласно заявените изисквания в еднодневен срок, ако има интерес от късното изпълнение.

Рекламация на доставена стока се прави веднага след откриването й. При явни недостатъци рекламацията се прави в момента на получаване на стоката. Установяване на явни или скрити недостатъци, дефекти или повреждане на стоката се извършва с Констативен протокол, съставен от Комисия, назначена със Заповед на директора на съответното детско заведение. Протоколът се подписва в присъствие на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случай, че представителя откаже да подпише или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпрати свой представител, това се отбелязва в протокола и той се изпраща по пощата с придружително писмо.

V. НЕУСТОЙКИ

При забава от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същия дължи неустойка в размер на 0,1 % върху стойността на дължимите стоки, за всеки ден забава.

При забава от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за доставка на стоки, които трябва да бъдат доставени до определен час, същия дължи неустойка в размер на 10 % от стойността на доставката.

При забава от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за заплащане на уговорената сума, той дължи неустойка в размер на 0,1 % върху дължимата цена за всеки ден забава, но не повече от 5 %.

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА


Договорът може да бъде прекратен:
19.1. При изтичане на уговорения срок;
19.2. При обстоятелства по чл.43, ал.4 от ЗОП
19.3. По взаимно съгласие на страните с двуседмично подписано предизвестие;
19.4. При неизпълнение на задълженията по т.7 от настоящия договор, с двуседмично писмено предизвестие отправено към неизправната страна;
19.5. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при три неизпълнени доставки, включително и неточно изпълнени (количествено и стойностно).

VІІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на ........................... /.........................................................................../ лева и се освобождава след приключване на договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията при виновно неизпълнение на задълженията по настоящия договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Страните по договора, не могат да го изменят, освен в случаите по чл.43 от ЗОП.

Възникнали спорове между страните се решават по споразумение, а когато това се окаже невъзможно по реда на гражданското законодателство в Република България,указано в чл.45 от ЗОП.

Настоящия договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и един за отдел “АТИО” при Район “Нови Искър”.

Неразделна част от настоящия договор са офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за всички обособени позиции, и Утвърдената тръжна документация на процедурата,

в едно с приложенията в нея, всички надлежно попълнени и заверени с подпис и печат на Кандидата, класиран първи и предложен му настоящия договор, като ИЗПЪЛНИТЕЛ.

ЗАБЕЛЕЖКА: 1. Предложеният проекто-договор се подписва и подпечатва на всяка страница в долния край.,
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО НА ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА ПРЕДИ НЕГОВОТО ПОДПИСВАНЕ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С КОНКРЕТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА КАНДИДАТА.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

К М Е Т НА 
РАЙОН “НОВИ ИСКЪР”: 
Инж.Валентин Котов подпис: . . . . . . . . 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ подпис: . . . . . . . . 
Румяна Петрова 

 

 

 

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ:
Снежа Трендафилова подпис: . . . . . . . . 

 

<Previous   Next>
случайна снимка!
 
Обяви

Мебелна фабрика "Братя Н"Мебели УНИКАТИ
* Братя Н *
Нови Искър.

Целият текст...
ДФ Земеделие

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ЗА ТРИГОДИШНИЯ ПЕРИОД 2011-2013
СТАРТИРА ПРИЕМА НА ДОКУМЕНТИ ПО „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ЗА ТРИГОДИШНИЯ ПЕРИОД 2011-2013Г.

Целият текст...

РЕКЛАМА
 

seo google

. . . . 54 guests online
Търси в следните
категории (eng)
Изкуство
Бизнес
Компютри
Игри
Здраве
За дома
Новини
Отмора
Референции
Регионални
Наука/техника
Магазини
Общество
Спорт

Google PageRank Checker All rights reserved by Veskoni © 2009-2012 Tyxo.bg counter