Home arrow Новини arrow Новини от района arrow Новини от района arrow Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2010 г
Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2010 г
24 март 2010 в 00:00

П Р О Г Р А М А
ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2010 г.

(Приета от Столичния общински съвет с Решение № 101 по Протокол № 60 от 11.03.2010)

 Настоящата Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Столична община, е изработена в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и Стратегията за Управлението на собствеността на Столична община и реда за придобиване и разпореждане, се подчинява на Закона за общинската собственост и на приетите от Столичен общински съвет Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, Наредбата за концесиите, Наредбата за изграждане и опазване на зелената система, Наредбата за реда за управление и разпореждане със спортни имоти и спортни обекти и съоръжения, Наредбата за реда за получаване и управление на даренията, Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти и др.

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

Публичната общинска собственост се управлява както следва: административните сгради на районните администрации – от районните кметове, кметствата – от кметовете на населените места, училищата, детските градини и яслите – от техните ръководители, административните сгради на Столичната администрация – от Кмета на общината. Отделните категории обекти се управляват чрез специализирани предприятия, като гробищните паркове, паметниците на културата и др.

Частната общинска собственост се управлява основно чрез отдаване под наем, което се реализира от кметовете на райони, чрез търг или конкурс. Договорите за наем се сключват с кметовете на райони, чиято задача е да следят за тяхното изпълнение и за събиране на наемите за тях. Тяхна е и отговорността за поддръжката и ремонта на сградния фонд. По този ред се отдават под наем магазини (до приватизацията им), спортни имоти, частна общинска собственост, и помещения за предоставяне на услуги и задоволяване на обществени нужди, на различни физически и юридически лица - .

Под наем, чрез търг или конкурс, от кметовете на райони ще се отдават и местата за временно разполагане на преместваеми обекти по одобрени схеми.

Ще се отдават под наем жилищата, определени за настаняване по административен ред както и жилищата, които общината ще придобие през годината. Настаняването в тях и сключването на договорите за наем е от компетентност на кметовете на райони. Процедурите и условията за настаняване са уредени подробно в  Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища.

Ще продължи отдаването под наем на клубове за нуждите на общинските и районни организации на парламентарно представените партии, в съответствие със Закона за политическите партии.

При всички случаи, когато Столичен общински съвет и Кметът на Столична община действат и се разпореждат с имоти и части от имоти, общинска собственост, в условията на обвързана компетентност – чл. 35,ал.3 и ал.4, чл. 36,ал.1,т.1,2 и 3 от Закона за общинската собственост, § 42 от ПЗР на ЗИ на ЗОС, чл.15,ал.5 и чл.17,ал.5 от ЗУТ и §8,ал.2,т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ, не е необходимо имотите и частите от имоти, предмет на разпореждане или придобиване, да са включени поименно в Програмата. Независимо от това, в програмата са включени и имоти, за които има образувани по искане на съсобствениците, преписки за прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част.

По влезли в сила подробни устройствени планове за инженерни мрежи и съоръжения, ще се учредяват сервитути по Закона за енергетиката на енергийните предприятия и по  Закона за електронните съобщения – на предприятията, предоставящи електронни услуги и/или мрежи.

При заявления от страна на частните собственици, ще се учредява право на строеж върху съсобствени урегулирани поземлени имоти по процедурата, подробно описана в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.

ПРИДОБИВАНЕ
ПРИДОБИВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ

І. ЧРЕЗ ОТЧУЖДАВАНЕ:

1. Столична община придобива имоти основно чрез отчуждаване, което се извършва от Дирекция „Инвестиционно отчуждаване” и е предпоставка за реализиране на част от инвестиционната програма на общината.

Приложение № 1 към Програмата (писмо № 6602-803/02.02.2010г.).

2. Освен отчуждаване за обекти, включени в инвестиционната програма на общината, се предвижда придобиване на части от поземлени имоти чрез отчуждаване, за обекти – улици, чието проектиране и реализация е заявено за изпълнение безвъзмездно от частни инвеститори, подробно описани в Приложение № 2 и Приложение № 3 към Програмата.

ІІ. ЧРЕЗ ПОКУПКА:

1. В случаите на реализирани улици частично върху поземлени имоти, частна собственост, Столична община следва да придобие чрез покупка следните имоти:

РАЙОН „ОБОРИЩЕ”

1. реална част от незастроен поземлен имот пл. № 8, кв. 116-б, м. “Подуяне-Центъра”, с площ от 240 кв.м. - попадаща в обхвата на бул. «Данаил Николаев».

РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ”

1. Реална част от ПИ 490, кв. 29, м. „Витоша ВЕЦ Симеоново”, с площ от 98 кв.м., попадаща в изградена улица о.т.140-о.т.114-а;

2. Реална част от ПИ 1111, кв. 29, м. „Витоша ВЕЦ Симеоново”, с площ от 86 кв.м., попадаща в изградена улица о.т.140-о.т.114-а; 

3. реална част от ПИ № 1588, кв. 82, , м. “Витоша ВЕЦ-Симеоново” , с площ от 120кв.м.

РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ”

1. 2/3 идеални части от ПИ 388, кв. 3, м.”Овча купел”, целият имот е с обща площ от 353 кв.м., попадащ в улица о.т.14-о.т.15-о.т.16 и част в УПИ ІІІ – отреден за КОО;

2. ПИ 690В, с площ 1752кв.м., част от УПИ І-за църква и трафопост, кв.3, м.»Овча купел», наследници на Вучеви. Църквата е изградена.

ПРИДОБИВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ПО РАЙОНИ ЧРЕЗ ПОКУПКА

РАЙОН „ПОДУЯНЕ”

1. изкупуване на реална част от поземлен имот – частна собственост, с площ 850 кв.м., включена в УПИ ІІ – с отреждане за ОДЗ, кв. 17, м. „Суха река”.

РАЙОН «ИЗГРЕВ»

1. изкупуване на реална част от поземлен имот – частна собственост, попадащ в урегулиран поземлен имот, отреден за ОДЗ в кв. 50, м. "Изток-юг" .

РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ”

1. УПИ I - за озеленяване и трафопост от кв. 160, м."Лозенец" II част ( по предзназначение със статут на публична собственост), в УПИ са нанесени ПИ № 554 и ПИ № 534, от кв. 160, възстановени по ЗВСОНИ, ЗПИНМ, ЗТСУ на н-ци на Димитър Петров Марков и н-ци на Таки Петров. Имотът се ползва от живущите в контактните територии, по предназначение - озеленяване и изградени детски съоръжения;

2.   Поземлен имот пл. № 318 с площ от 710 кв.м. и имот пл. № 387 с площ от 280 кв.м. – части от УПИ І-за ЖС, кв. 201, м."Лозенец" II част, представляващи бивша детска площадка /имот - собственост на ТД"Стар Сити" ЕООД/;

РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА”

1.Част от УПИ IV – отреден за детска градина , кв. 54, м. „Разсадника – Бежанци”, съставляващ ПИ № 612, от който 1/ 2 е на частни лица и 1/2 на СО, част от стар ПИ № 12- 1/2 е на частни лица и 1/2 на СО. По ОУП - зона - Оо, с параметри: плътност - 40%, кинт- 1,2. За общинската част – съставен АОС № 809 и АОС № 261.

РАЙОН «СТУДЕНТСКИ»

1. 550/1100 ид. части от съсобствен ПИ № 4085, кв. 3, м. ж. к. "Младост I - парк Въртопо" - собствен на Спас Рангелов Тошев и др. (АОС № 1078/16. 04. 2008 г.). Съгласно ОУП - зона "Зп" (зона за градски паркове и градини), с параметри: макс. Пл. - 1%, Кинт - 0,06, озеленена площ мин. 85 % (вкл. декоративни водни площи).

РАЙОН «ВИТОША»

1. УПИ ІХ-1084, 1508, 1649, кв. 61, м. Манастирски ливади-запад - с отреждане за ОДЗ.
2. имоти, к.л. В-8-7-В, с Владая, възстановени по ЗСПЗЗ, с отреждане за гробищен парк.

РАЙОН „ВРЪБНИЦА”

1.Част от УПИ ІІІ-29, с отреждане за ОДЗ,  кв.30, м. бул. „Ломско шосе” , с площ 1654кв.м.  

2. УПИ ІІІ, с отреждане за ОДЗ,  кв.6, м. „Обеля-2”., с площ 3968 кв.м.  

3. ПИ № 960, попадащ в УПИ VІ и VІІ, кв. 2, м. „Гробищен парк – Бакърена фабрика – разширение”, с площ 4 630кв.м.

РАЙОН „БАНКЯ”

1. За възстановяване на Градския стадион в район „Банкя”, да се придобие собствеността върху следните ПИ, от кв. 81а, по плана на гр.Банкя:

-         ПИ № 1369, с площ 825 кв.м.; ПИ № 869 – с площ от 387 кв.м.; ПИ № 851, с площ 500 кв.м; ПИ № 1132, с площ 500 кв.м.; ПИ № 1367 – 1/3 идеална част, с площ на имота 2020 кв.м.

2. За разширение на гробищен парк в кв. Вердикал – ПИ № 160, кв.9, кв. Вердикал, с площ от 1185 кв.м.

3. Част от бивш Имот с пл. № 10 с площ 380 кв. м., в УПИ ХІІІ, кв. 5а по плана на село Иваняне, район „Банкя”, собственост на Младен Иванов Стайков, АОС № 340/12.10.1999 г.

ПРИДОБИВАНЕ НА ОБЕКТИ И СГРАДИ ПО РАЙОНИ ЧРЕЗ ПОКУПКА

РАЙОН  „ОБОРИЩЕ”

1. Имот на ул. "Велико Търново " № 4 - Детска градина на Столична община - Район "Оборище "( АОС № 090/10.05.1997 г./публична/), за останалата 1/2 идеална част от : Дворно място от 668 кв.м., съставляващо имот № 3 в УПИ ІІ -за детска градина, кв.553, м."ГГЦ-Зона г-12", заедно с масивна двуетажна сграда, застроена на 117,35 кв.м.

2. Имот на ул. "Дунав " № 5 - Детска градина на Столична община - Район "Оборище "

УПИ ХІ-1,1а и 1б, кв.502, м."Центъра"( АОС /публична/ № 523/20.02.2001 г. за част от имота) : имоти - частна собственост, които СО - район "Оборище" ползува за Детска градина и които Столична община следва да придобие:

а/Първи и втори надпартерни етажи от сградата, със зимнично помещение, с 2/3 идеални части от дворното място, цялото с площ от около 460 кв.м., съставляващо имот пл.№ 1 , включен в УПИ XI-1,1 а и 16, .

б/ Имот пл.№ 1а , представляващ незастроен ПИ - част от двора на детската градина, на площ от около 419 кв.м., с административен адрес ул."Врабча" № 20. Същото е реституирано на основание ЗВСОНИ, на основание Заповед № РД-57-30/20.05.1992г. на Кмета на СО на Александрина Рачова Лазарова.

в/имот пл.№ 1б, представляващ 19/20 идеални части от двора на детската градина, на площ от около 114 кв.м. Същото на основание Заповед № РД-57-761/16.06.1994 г.на Кмета на СГО е възстановено на Александрина Рачова Лазарова по силата на ЗВСОНИ.

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ПО РАЙОНИ

РАЙОН „КРАСНО СЕЛО”

1. УПИ VІІІ-за магазини, подз.гаражи, паркинг и трафопост,   кв. 41, м. „Красно село -Стрелбище”, с площ 1510 кв.м., АОС № 1442/2008г.

2. УПИ ІІІ-коо, кв.25, м. „Хиподрума”,  АОС № 1284/2005г.

3. УПИ ХІ-222, кв.312 Е, м. „Красно село – Плавателен канал”, с площ 620 кв.м.,  АОС № 1005/2003г.

4. 8. УПИ VІІ-3, квартал 315 в , местност „ Хиподрума”, с площ от 330кв.м., АОС № 722/01г.

РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ

1. УПИ VIІ-7, кв. 149, м. „Зона-Б-2", с площ от 344кв.м., ведно с построените в него - двуетажна масивна сграда с площ от 92.90 кв.м. и полумасивна сграда с площ от 37.15 кв.м. /АОС №737/24.10.2001 г. на район „Възраждане”/;

2. УПИ ХІІІ – 93 , целият с площ от 1901 кв. м , от квартал № 31А, местност „НПЗ „Средец”, по плана на град София, находящ се на улица „Охридско езеро” №№ 44 - 50, / АОС № 827 / 21.05.2002г. на район „Възраждане”/;

РАЙОН  „ОБОРИЩЕ”

І. Незастроени урегулирани поземлени имоти:

1. УПИ X, кв. 120-б, м. "Подуяне-Центъра" с площ от 620 кв.м., находящ се на бул. "Ситняково" /ъгъла с ул. "Драговица"/ - /АОС № 519/21.02.2001 г./ - по ЗРП - ЗП от 440 кв.м. и РЗП 4 130 кв.м.

2. ул. "Екзарх Йосиф" № 70, УПИ ІІ-4, кв. 521, м. "Подуяне-центъра"- с площ от 252 кв.м. - /АОС № 640/03.04.2002 г./, по ЗРП- ЗП от210 кв.м. и РЗП от 965 кв.м.

3. ул. "Христо Ковачев " № 22, УПИ VІІІ-85, кв. 720, м. "ГГЦ-Зона Г-13 "- площ от 308 кв.м. - / АОС № 465/07.07.2000 г./ - по ЗРП ЗП от около 125 кв.м. и РЗП от 750 кв.м. + подз.гаражи с площ от 280 кв.м.

4. бул. "Данаил Николаев /ъгъла с ул."Богдан"/, УПИ VІ, кв. 116б, м."Подуяне-Центъра", площ от 260 кв.м. - / АОС № 733/28.01.2004 г./ -по ЗРП - ЗП от 80 кв.м. и РЗП от 240 кв.м.+ подз.гаражи на площ от 210 кв.м.

5. ул. "Богдан" № 1, УПИ І-663, кв. 116-а, м. "Подуяне-Центъра", площ от 330кв.м.  /АОС № 746/14.06.2004 г./ - по ЗРП - ЗП от 278 кв.м.+ подз.гаражи на площ от 317 кв.м.

6. ул. "Люле Бургаз" № 15 – УПИ ХІV, кв.124, м. "Подуяне-Центъра", с площ от 330 кв.м. - / АОС № 750/23.08.2004 г./ -по ЗРП - ЗП от около 250 кв.м. и РЗП от 950 кв.м.

7. УПИ Х-8,кв. 515а, м. ГГЦ-зона Г-14”, ул. „Чумерна” № 2, с площ от 228,40кв.м. (АОС № 625/13.03.2002г.).

РАЙОН „ПОДУЯНЕ”

1. УПИ Х-304, 305, кв. 21, м. Левски зона В, с площ от 451 кв.м., находящ се на ул. "575” - /АОС № 2428/ - по ОУП – Жс;

2. УПИ ІІІ-299,300, кв.21, м. Левски зона В, /АОС 2440/, с площ от 451 кв.м., находящ се на ул. "575” - /АОС № 2428/ - по ОУП – Жс;

3. УПИ ІV-292,298, кв.21, м. Левски зона В, с площ от 754 кв.м., находящ се на ул. "575” - /АОС № 2439/ - по ОУП – Жс;

4. УПИ ХІ-868, кв. 5, м. Левски зона В, с площ от 595кв.м., на ул. „Летоструй” № 73, - /АОС № 0115/ - по ОУП – Жс;

5. УПИ Х-115, кв.26а, м. Хаджи Димитър /вкл. в програмата за 2009г./, ул. "Родина" № 16, с площ от 296 кв.м., /АОС № 2385/ - по ОУП – Жк;

6. УПИ VІІ-295,296, кв.21, м. Левски зона В, с площ от 725 кв.м., - /АОС № 2431/ - по ОУП – Жс;

7. УПИ ІV-455, кв. 73, м. „Суха река", с площ от 310 кв.м., на Ул. „Плакалница" № 35, АОС № 2323, - по ОУП – Жк;

8. УПИ VІІ-39,кв.31, м. "Суха река", с площ от 980 кв.м., АОС № 2125, по ОУП – Жк;

9. УПИ ІІ-86, 87, кв. 306, м. "Суха река", с площ от 912 кв.м., АОС № 0859, по ОУП – Жк;

10. УПИ II, кв. 2а, м. "Левски зона В", с площ от 996 кв.м., АОС № 0859, по ОУП – Жк;

РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА”

1. "Супермаркет", изграден в УПИ І, кв.81, ж.к."Разсадника-Конъовица" / АОС № 832/ , площ на УПИ - 12054 кв.м, зона - Жк, с параметри: пл. на застрояване-40%, кинт-3,0, мин. Озелен.-40%, макс. Кк -26м.

2. УПИ IV, ПИ № 398, кв.2в, м.НПЗ „Средец", АОС №174, площ от 247 кв.м., /преписка № 94-00-128/06.11.2008г./, Зона - Жк: плътност на затрояване - 40%, кинт - 3,0, мин.озел. - 40%, макс. Кк -26м.

3. УПИ V - 924, кв. 129, м. „Факултета", /АОС № 693/, площ - 1 723 кв.м., / преписка ДИ № 07-00-04/18.05.2007г./, Зона Жм: плътност на застр. - 40%, кинт - 1,3, мин. Озел. - 40%, макс. Кк - 10м.

4. ПИ № 161, кв.67, м."Факултета", АОС № 176, терен - 330 кв.м., Зона - Жм: плътност на застр. - 40 %, кинт - 1,3, мин. Озел. - 40%, макс. Кк - 10м;

5. УПИ ІІ, кв.22, жк.”Красна поляна”,  с площ 570 кв.м., АОС № 789 /решение на СОС - процедурата не е реализирана /

РАЙОН «ИЛИНДЕН»

1. УПИ II, кв. 178, м. „Гевгелийски квартал”, с площ 1 300 кв.м., актуван с АОС № 1125/24.08.2007г.

2. УПИ IV, кв. 175, м. „Гевгелийски квартал”, с площ 3 530 кв.м., АОС № 973/06.02.2003г.;

3. поземлен имот в м. „Вълчо Иванов – север”, кв. 829, с площ 2 007 кв.м., АОС № 1090 /18.09.2006г.;

4. УПИ IV, с площ 2 059 кв.м., кв. 10, м. „Разсадника бежанци”, АОС № 998/09.09.2003г.

5. УПИ X, с площ 474.35 кв.м., кв. 16 , м. „Разсадника бежанци”, АОС № 755/28.02.2002г.

6. УПИ I, кв. 34, м. „Разсадника бежанци", АОС № 539/28.03.2001г.- за жилищно строителство с подземлен гараж.

7. УПИ I, кв. 45а, м. Зона В-17, АОС № 550/20.06.2001г. - за жилищно строителство с магазини.

8. УПИ IІ , кв. 45а, м. Зона В-17, АОС № 548/20.06.2001г. - за жилищно строителство с магазини.

9. УПИ V, кв. 45а, м. Зона В-17, АОС № 1117/30.05.2007г. - за жилищно строителство с магазини.

РАЙОН „НАДЕЖДА”

1. УПИ ІV, кв. 18 а , м. „ Бул. Ломско шосе”, с площ от 406 кв.м.

2. УПИ VІІІ, кв. 18 а , м. „ Бул. Ломско шосе”, с площ от 1190 кв.м./АОС 1595 / 25.08.2008г., по ОУП - зона Смф с параметри: Пл = 60 %; Кинт = 3.5; Озел = 40 %; Кк = 26.00 м.

3. Поземлен имот пл. № 1025, кв. 37, м. „Бул. Ломско шосе", ул. „Враил" № 7 с площ 435 кв.м., АОС № 294/19.05.1997 г. зона Смф: Пл = 60 %; Кинт - 3.5; Озел -40 % и Кк = 26.00 м.

4. УПИ ІІІ -за жс - ул. „Житен" пред бл. 329, ж.к. „Надежда" III част, кв. нов 58, м. „Бул. Ломско шосе" с площ 1885 кв.м., АОС № 1555/13.03.2008 г. - зона Смф с параметри: Пл = 60 %; Кинт = 3.5; Озел = 40 %; Кк = 26.00 м.

5. УПИ ІІ-за магазини, кв. Нов 130 а , м. „ ж.к. Надежда І част”, с площ от 265 кв.м., АОС № 1550/08г.

РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”

1. УПИ ІV-835, за производствени нужди, кв. 52, с. Негован, с площ 300 кв.м., АОС № 2714/08г.

2. УПИ ХV-507а, кв. 178, с площ 200 кв.м., гр. Нови Искър, кв. Кумарица, АОС № 2439/03г.

3. УПИ Х-745а,745б,745в, кв. 37, с площ 385 кв.м., гр. Нови Искър, кв. Курило, АОС 2161/00г.                                                                     

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ПО РАЙОНИ

РАЙОН „НАДЕЖДА”

1. п.и. 986 кв. нов 60, ст. 36 м. „Бул. Ломско шосе"с площ 360 кв.м, адрес - ул. „Кумановски бой" № 1 , зона СМФ с параметри: Пл = 60 %; Кинт = 3.5; Озел = 40 %, АОС № 1638/2009 г.;

2. УПИ V-872, кв. 82, м. „Бул. Ст. Димитров", ул. „Марко Лерински" № 33 /стара ул. „Ранобудник"/ с площ 390 кв.м., зона Жк : Пл. = 40 %; Кинт = 3.0; Озел = 40 %; Кк - 26 м. за жил. сгради и 32 м за обществени сгради; АОС № 372/11.09.1997 г.;

3. УПИ VІІ-общ., кв. 18-а, м. „Бул. Ломско шосе", ул. „Испанска революция" с площ 203 кв.м., зона Смф : Пл = 60 %; Кинт = 3.5; Озел = 40 % и мах. Кк = 26.00 м., АОС № 1438/18.12.2006 г.;

РАЙОН „ВРЪБНИЦА”

1. УПИ VI , с площ от  458 кв. м./ кв. 26, м. Толева махала", АОС № 2368/2008 г.

2. УПИ VII /448 кв. м./, кв. 26, м. Толева махала", АОС № 2369/2008 г.;

3. УПИ ІІ - общ за КОО, кв. 6, м. „ж. к. Обеля - 2", с площ 220 кв. м., АОС №1979/2005г.;

4. ПИ пл. № 491 в УПИ ІІІ-489, 490, 491, кв. 24, м. „НПЗ Орион и съседни жилищни територии", с площ 360 кв. м., АОС № 659/1997 г.

ПРОДАЖБА НА ОБЕКТИ И СГРАДИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ПО РАЙОНИ

РАЙОН „СРЕДЕЦ”

1. Апартамент, находящ се на ул. „Ген.Гурко” № 38 – втори надпартерен етаж.

РАЙОН  „ОБОРИЩЕ”

1. имот на ул. "Цар Симеон" № 78, ет.2, УПИ V-10, кв.28, м. "ГГЦ-Зона Г-14",( АОС № 872/19.04.2007 г): Апартамент, на втори /първи над магазините/ етаж, със застроена площ от 145 кв.м., състоящ се от вестибюл, три стаи, кухня, и обсл. помещения, със 169/220 идеални части от общ таван, целият на площ от 220 кв.м. /в т.ч.тераса от 11,89 кв.м./, с 27,93 % идеални части от общите части на сградата и от дворното място, и зимнично помещение( АОС № 889/08.05.2008г.)

2. имот на ул. "Цар Симеон" № 76, ет.2, УПИ ХV-15, кв.27, м. "ГГЦ-Зона Г-14", (АОС № 106/27.06.1997 г) : Втори етаж от двуетажна жилищна сграда, със застроена площ от около 500 кв.м, със съответните идеални части от общите части на сградата и мястото, цялото с площ от 540 кв.м.

3. имот на ул. "Г.Бенковски" № 30, ет.2, УПИ VІІІ, кв.22, , м. "ГГЦ-Зона Г-14", ( АОС № 569/16.05.2001 г) : Втори етаж от сградата, представляващ жилище със ЗП от 89,71 кв.м., състоящо се от три стаи, вестибюл, кухня и сервизни помещения, с таван от 31,35 кв.м., с 44 % идеални части от общите части на сградата и мястото, цялото с площ от 207 кв.м .

4. имот на ул. "Г.Бенковски" № 38, ет.2, УПИ ХVІІІ-4, кв.23, м. "ГГЦ-Зона Г-14" , АОС № 156/22.09.1997 г: Втори етаж от двуетажна сграда, състоящ се от четири стаи, вестибюл, кухня, коридор и клозет-баня, застроен на 124,34 кв.м., с мазе от 56,19 кв.м., с таван от 61,10 кв.м., заедно с припадащите се 50,85 % идеални части от общите части на сградата и 46,40 % идеални части от дворното място, цялото от 729 кв.м.

5. имот на ул." Врабча" № 2, ех. А, ет.2 /първи етаж над магазините/, УПИ V-1, кв.504, м. "Центъра ", АОС № 862/30.01.2007 г: Апартамент със застроена площ от 76,85 кв.м., състоящ се от две стаи, хол, кухня, баня, клозет, антре и два балкона, заедно с избено и таванско помещение и 22/1000 идеални части от общите части на сградата и мястото.

/ Решение № 668/13.11.2008 г.по Протокол № 24, т.7,2 Столичният общински съвет/.

6. имот на бул. "Екзарх Йосиф " № 29, ет.2 /над магазините/, откъм вътрешния двор на сградата, УПИ ХІ-21,кв. 17, м. "ГГЦ-Зона Г-14" ( АОС № 681/08.12.2002г.) - Апартамент от една стая, кухня и сервизни помещения, застроен на 54 кв.м., с таванско помещение от 8 кв.м., заедно със 70/5025 идеални части от общите части на сградата и мястото, цялото от 446 кв.м.

РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА”

1. Бл. 84, (негоден за обитаване), заедно с имота, върху който е построен – УПИ І, кв. 19, жк. „Западен парк”, с площ на имота 2 358 кв.м., АОС № 746.

2. Супермаркет в кв. 81, УПИ І, ж.к. „Разсадника-Коньовица”, АОС № 832.

РАЙОН „БАНКЯ”

1. Помещение с площ 74 кв.м. и склад с площ 16 кв.м. в приземния етаж на административна сграда на ул. „Цар Освободител” № 1 (АОС № 731/26.03.2008г.).

ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩА, АТЕЛИЕТА И ГАРАЖИ НА НАЕМАТЕЛИТЕ ИМ
Общо 644 апартамента,  4 ателиета и 5 гаража.

РАЙОН „БАНКЯ”

1. Двустаен апартамент с площ 65,20кв.м., на ул. „Хр.Смирненски” № 58, ет.1, ап.№ 3, АОС № 238/22.07.1998г. в сграда до 3 етажа.

2. Къща, кв. Изгрев, ул. „Космонавт” № 6, с разгъната застроена площ от 91,84кв.м. АОС № 756/02.10.2008г.

УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

РАЙОН  „ОБОРИЩЕ”

1. УПИ Х-67, кв. 720, м.„ГГЦ-Зона Г-13”, ул. „Панайот Волов” № 51, за изграждане на едноетажен магазин с площ около 145 кв.м., АОС № 280/10.11.1998г. Има учредено право на строеж на ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД.

2. УПИ ХХ-4, с площ от 278,60 кв.м. кв. 24, м.„ГГЦ-Зона Г-14”, ул. „Будапеща” № 42, АОС № 073/10.03.2007 г., за изграждане на ново строителство - жилищна сграда М/Г+4+А, с приблизително надземно РЗП 1100кв.м. /сградата в имота е освободена и следва да бъде съборена/.

РАЙОН „МЛАДОСТ”

1. УПИ VІ-36,500, кв.11, (стар кв.15), м. „Младост – 3-запад”.

РАЙОН „КРАСНО СЕЛО”

1. УПИ ІV-185, кв. 312В, м. „Красно село-Плавателен канал”, с площ 800 кв.м., АОС № 1375/07г.

2. УПИ V-за магазини, подз.гараж и трафопост   кв. 2, м. „Славия”, с площ 1812 кв.м., АОС № 1423/2007г.

3. УПИ VІ-411, кв. 8, м. „Красно село-Стрелбище”, с площ 793 кв.м., АОС № 1434/07г.

4.  УПИ І – 582,  кв. 17, местност “Красно село - Стрелбище”

5. УПИ ХІХ-за ОЖС и магазини, кв. 17, местност “Красно село - Стрелбище”

6. УПИ ХІ-415, кв. 330б, м. "бул. „България - Мотописта", с площ от 381 кв.м., АОС № 143/96г.;

7. УПИ VІІІ-за ЖС и ТП , квартал 288а, местност "бул. „България - Мотописта", с площ от 900 кв.м.,

РАЙОН „ПОДУЯНЕ”

1. Жилищен блок № 3, в ж.к. „Левски-зона В” – за довършване.

2. Жилищен блок № 27, ж.к. „Левски-зона Г” – за довършване.

РАЙОН «ИЗГРЕВ»

1. право на строеж за изграждане на 120бр. подземни гаражи в УПИ I, отреден за ОЖС, кв. 18, м. "Дианабад", АОС № 2817/2009г.

2. право на строеж за нискоетажно тяло за здравен медицински център с офисна част и подземни гаражи в УПИ ІІ- за ЖС, търговия и услуги и подземни гаражи, кв.46, м. "Изток-юг"- АОС № 2543/1998г. РЗП на сградата 1 100кв. м. и подземен гараж за 17 автомобила.

3. право на строеж за изграждане на жилищна сграда за нуждаещи се от жилища граждани с установена жилищна нужда в УПИ ХІ – 1361, кв. 92, м. Изток-Изток - АОС № 2669. По плана за регулация и застрояване на м. Изток-Изток I и II част е предвидена 5 ет. жил. сграда.

РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ”

1. УПИ - „За ЖС и трафопост", целият с площ от 9 160 кв.м, кв. 209, м."Лозенец" – ІІ-ра част, АОС № 4727/01.11.2004 г.

РАЙОН „ИЛИНДЕН”

Жилищен блок № 145-В-ІІІ, в ж.к. „Разсадника-Бежанци” – за довършване.

РАЙОН «КРАСНА ПОЛЯНА»

1. Учредяване ПС върху УПИ I, кв. 102, ж.к."Разсадника-Конъовица", между блок 25 и 26, актуван с АОС 645/2003г. за подземен паркинг гараж за 160 автомобила и надземен паркинг за 28 автомобила. Зона Жк, жилищна зона с преобладаващо комплексно застрояване ,със следните параметри: плътност на застрояване - 40%, кинт-3.0, мин. Озел.-40%, макс. Кк = 26м.

2. Учредяване ПС върху УПИ І, кв.22, ж.к."Красна поляна", зад бл. 18, актуван с АОС № 865/24.03.09г., за подземен паркинг за 55 автомобила и надземен паркинг за 40 автомобила. Зона -Жк, жил. зона с преобл. комплексно застрояване: пл. на застр.-40%, кинт-3.0, мин. Озел.-40%, макс. Кк - 26м.

3. Учредяване ПС върху общински УПИ І, кв.66, ж.к."Разсадника-Конъовица", между блок 67 и 62, актуван с АОС 0№36/1997г. - за подземен паркинг гараж за 80 автомобила и надземен за 80 автомобила. Зона -Жк, жил. зона с преобл. Компл. застрояване : пл. Застрояване -40%, кинт-3.0, мин. Озел.-40%, макс. Кк -26м.

4. Учредяване ПС върху общински имот в кв.15, ж.к."Красна поляна", зад бл.38, актуван с АОС № 616/2002г. - за подземен паркинг гараж за 90 автомобили и надземен за 35 автомобила. Зона -Жк, плътност на застрояване-40%, кинт-3.0, мин. Озел.-40%, макс. Кк-26м.

5. Учредяване ПС върху общински УПИ І, кв. 87, м."Разсадника-Конъовица", между блокове 107 и 26, АОС № 858/09г. за подземен паркинг гараж за 50 автомобила. Зона -Жк: плътност на застрояване-40%, кинт-3.0, мин. Озел.-40%, макс. Кк-26м.

6. Учредяване ПС върху общински УПИ І, кв. 87, м."Разсадника -Конъовица", зад бл.87, вх.8 до вх.12, АОС № 858/ 09г. - за подземен паркинг гараж за 80 автомобила. Зона -Жк: плътност на застрояване-40%, кинт-З, мин. Озел.-40%, Кк-26м.

7. Учредяване ПС върху общински УПИ І, кв.30, ж.к."Красна поляна", между блокове 136 и 131, АОС № 815/07г. - за подземен паркинг гараж за 95 автомобила и надземен за 50 автомобила. Зона -Жк, параметри: плътност -40%, кинт-3, мин. Озел.-40%, Кк-26м.

8. Учредяване ПС върху общински УПИ І, кв.16, ж.к."Западен парк", между блокове 100 и 106, АОС № 750/06г. - за подземен паркинг за 50 автомобила и надземен за 38 автомобила. Зона -Жк, с параметри:плътност на застрояване-40%, кинт-3, мин.Озел.40%, макс.Кк -26м.

9. Учредяване ПС върху общински УПИ ІІ, кв.19, ж.к."Западен парк", между блокове 86 и 87, АОС № 747/06г. за подземен паркинг за 40 автомобила. Зона -Жк, жилищна зона с преобладаващо комплексно застрояване ,със следните параметри: плътност на застрояване-40%, кинт-3.0,минимално озеленяване-40%,максимална кота корниз-26м.

10. Учредяване ПС върху общински УПИ І, кв.10, ж.к."Западен парк", между блокове 50,51,54,55, АОС № 751/06г. за подземен паркинг за 50 автомобила. Зона -Жк: плътност на застрояване-40%, кинт-З, мин. Озел.-40%, Кк-26м.

11. Учредяване ПС върху общински УПИ І, кв.5, ж.к."Западен парк", северно от бл.36 , актуван с АОС № 558/ 02г. - за подземен паркинг за 50 автомобила. Зона -Жк: плътност на застрояване-40%, кинт-З, мин. Озел.-40%, Кк-26м.

12. Учредяване ПС върху общински УПИ І, кв.10а, м.НПЗ "Средец", актуван с АОС № 125, с площ от 1360 кв.м, / преписка № СА 92-00-79/07г/ , Зона -Жк: плътност на застрояване-40%, кинт-З, мин. Озел.-40%, Кк-26м.

13. Учредяване ПС върху общински УПИ І - ОЖС и магазини, кв. 99, м."Разсадника-Конъовица", АОС № 744, с площ от 5494 кв.м./ преписка ДИ №92-00-09/07г./, Зона -Жк: плътност на застрояване-40%, кинт-З, мин. Озел.-40%, Кк-26м.

14. Учредяване ПС върху общински УПИ VI 90,91, кв. 70, м."Разсадника-Конъовица", АОС № 431, с площ от 275 кв.м./ преписка ДИ № 07-00-49/05/19.04.2006г./, Зона - Смф1, с параметри: плътност на застрояване -40%, кинт - 2, мин.озел. 40%, Кк-26м.

РАЙОН „НАДЕЖДА”

1.  УПИ VIII с площ 1190 кв.м., кв. 18-а, м. „Бул. Ломско шосе" - за учредяване право на строеж чрез публично оповестен конкурс - съгласно ОУП попада в смесена многофункционална зона - Смф с параметри: Пл=60 %, Кинт = 3,5; Озел = 40 % и Кк = 26,00, АОС № 1595/25.08.2008 г.; АОС № 1595/25.08.08 г.;

2. УПИ ІІІ -за жс - ул. „Житен" пред бл. 329, ж.к. „Надежда" III част, кв. 58, м. „Бул. Ломско шосе" с площ 1885 кв.м., АОС № 1555/13.03.2008 г. - зона Смф с параметри: Пл = 60 %; Кинт = 3.5; Озел = 40 %; Кк = 26.00 м.;

3. УПИ Х-290 с площ 300 кв.м., кв. нов 130-а, „ж.к. Надежда I ч.", ул. „Царевец" № 15, АОС № 1549/25.02.2008 г., зона Жк с параметри Пл = 40 %; Кинт = 3.0; Озел. = 40 %, Кк - 26 м. за жил. сгради и 32 м за обществени сгради;

4. Поземлени имоти вкл. в УПИ ХІІІ-общ. кв 70, м. „Бул. Ст. Димитров" - ПИ 647, ул. „Екзарх Стефан" № 64, с площ 387 кв.м. - АОС № 362/13.08.1997 г. и ПИ 642, ул. „Екзарх Стефан" № 68 с площ 365 кв.м., АОС № 363/22.09.1997 г., а ПИ 646 е частна собственост - зона Жк с параметри Пл = 40 %; Кинт = 3.0; Озел = 40%; Кк = 26 м за жил. сгради и 32 м за общ. сгради; нов АОС № 1636/11.05.2009 г.;

5. УПИ VІІІ-339 кв. 73-а, м. „Бул. Ст. Димитров", АОС № 1367/03.02.2006 г. - ЖСК „Лион" с площ 540 кв.м. - за учредяване право на строеж на дългогодишни спестители, зона Жк : Пл. = 40 %; Кинт = 3.0; Озел = 40 %;

6.  УПИ V-за ЖС, кв. нов 130-а, м. „Бул. Ст. Димитров" с площ 747 кв.м., образуван от п.и. 494 и п.и. 495, ул. „Демир капия" № 40 и 42, зона Жк : Пл = 40 %; Кинт = 3.0; Озел = 40 %, АОС № 1458/09.05.2007 г.;

7.  УПИ IX-748,752, кв. 52, м. „Надежда IV ч." ул. „Еделвайс” № 1 и 3 - за учредяване право на строеж - като п.и 748 е частна собственост, а п.и. 752 е общинска собственост. На 9 февруари 2009 г. е сключен договор по § 8 ал. 2 т. 1 е 3 от ПР на ЗУТ между собствениците на п.и. 748 и Столична община за доброволно прилагане на влязъл в сила план чрез определяне квотите на съсобственост. Имота попада в зона Смф с параметри: Пл = 60 %; Кинт = 3.5; Озел = = 40 % и Кк = 26.00 м мах., стар АОС № 982/29.08.2001 г., нов АОС № 1632/203.2009 г.;

8. УПИ ІV-общ., кв. 18-а, м. „Бул. Ломско шосе", с площ 406 кв.м., зона Смф : Пл. 60 %, Кинт = 3,5%, Озел = 40 % и Кк = 26.00 м, АОС № 1594/25.08.2008 г.;

9. УПИ ІІ-408 с площ 455 кв. м., кв. 18-а, м. „Бул. Ломско шосе", зона Смф : Пл = 60 %, Кинт = 3,5 %, Озел = 40 %, Кк = 26 м, АОС = 1405/21.09.2006 г.;

10. ПИ 407 с площ 455 кв.м. /АОС № 1383/21.04.2006 г./ и 73.60 % ид. части от п.и. 405, целият с площ 440 кв.м. включени в УПИ I-405,406,407, кв. нов 18-а, м. „Бул. Ломско шосе", с площ на УПИ от 710 кв.м. /АОС № 1328/19.09.2005 г./, зона Смф : Пл = 60 %, Кинт = 3,5 %, Озел = 40 %, Кк = 26 м.

РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ”

1. УПИ ХІІ -общ., кв.104, ж.к. „Овча купел"1 с площ от 1 800кв.м. АОС № 1440/03г., за изграждане на жилища за млади семейства;

РАЙОН „ЛЮЛИН”

1. жилищен блок № 959, в ж.к. „Люлин” 9мр – за довършване

РАЙОН «СТУДЕНТСКИ»

1. право на строеж за училище на ЧЕГ "проф. Иван Апостолов" по Решение № 484/31. 05. 2007 г. на СОС върху УПИ X - "за училище", кв. 43в, м. "Младост 1 - Мусагеница" - 7 866 кв. м. (АОС № 1110/21. 05. 2009 г.).

2. право на строеж на Асоциацията на френските лицеи "Виктор Юго" върху част от УПИ I - "за училище и спорт", кв. 49, м. "Малинова долина" - 12 000 кв. м. при дълбочина 91,7 м. (АОС № 1121/13.11. 2009 г.)

РАЙОН „БАНКЯ”

1. Учредяване право на строеж върху УПИ VIII - за общ. хранене, кв. 28 по плана на гр. Банкя с площ 1810 кв. м. (АОС № 4 / 18.11.1996 г.)

УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА – ГРУПОВО И ИНДИВИДУАЛНО ПО РЕДА НА ЧЛ. 49А ОТ ЗОС ПО РАЙОНИ

РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ”

1. УПИ X - 126, кв. 23, м. НПЗ"Хладилника-Витоша", целия с площ от 895 кв.м , АОС № 4558/02.04.2002г.;

РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ”

Кв. Враждебна, кв.90, Зона „Жм”, плътност 40%, кота корниз 10 м., кинт  1,3

1. УПИ ХХ-ОбНС, с площ 780 кв.м., АОС № 871/04.01.2001г.

2. УПИ ХІХ-ОбНС, с площ 820 кв.м., АОС № 872/04.01.2001г.

3. УПИ ХХІ-ОбНС, с площ 740 кв.м., АОС № 873/04.01.2001г.

4. УПИ VІІ-ОбНС, с площ  835 кв.м., АОС № 874/04.01.2001г.

5. УПИ VІ-ОбНС, с площ  860 кв.м., АОС № 875/04.01.2001г.

6. УПИ V-ОбНС, с площ    780 кв.м., АОС № 876/04.01.2001г.

7. УПИ ІV-ОбНС, с площ  703 кв.м., АОС № 877/04.01.2001г.

8. УПИ ІІІ-ОбНС, с площ 665 кв.м., АОС № 878/04.01.2001г.

9. УПИ ХVІ-ОбНС, с площ  1100 кв.м., АОС № 880/04.01.2001г.

10.УПИ І-ОбНС, с площ  715 кв.м., АОС № 881/04.01.2001г.

11.УПИ ІІ-ОбНС, с площ  615 кв.м., АОС № 882/04.01.2001г.

РАЙОН „БАНКЯ”

1. УПИ Х-404, кв.60,  с площ 770 кв.м., отреден  за жилищно строителство (АОС № 217/23.04.1998г.) – за ЖСК;

2. УПИ ІІ-2579, кв.2, кв. „Изгрев”, с площ 730 кв.м., отреден за жилищно строителство (АОС № 494/14.02.2001г.) – за ЖСК;

3. Учредяване на безвъзмездно право на строеж ,върху част от УПИ I -115 - за училище, кв. 19, кв. Михайлово, гр. Банкя в полза на Църковно настоятелство при храм „Свети Лазар”, за строеж на параклис, АОС № 25 / 03.12.1996 г.

4. Учредяване на право на строеж на параклис в УПИ XV - за озеленяване, с площ 670 кв. м., кв. 54 по плана на гр. Банкя, АОС № 592 /17.12.2003 г.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ПО РАЙОНИ

РАЙОН  „ОБОРИЩЕ”

1. Имот на ул. "Будапеща"№ 50 - АОС№ 929/04.08.2009 г. за 14/15 идеални части от: Дворно място на площ от 279 кв.м., съставляващо УПИ ІІ-25 от кв.24, м."ГГЦ-Зона Г-14", заедно с част от изградената в него двуетажна масивна сграда – за сградата има заповед за събаряне.

2. Имот на ул. "Г.С.Раковски"№ 79 – УПИ ХІV-3, кв.524, м. "ГГЦ-ЗонаГ-14" - АОС № 938/09.11.2009 г. за 1/3 идеална част от масивна двуетажна жилищна сграда в дъното на двора, със застроена площ от 108,45 кв.м., със съответните идеални части от дворното място с общо застроена и незастроена площ от 841 кв.м.

3. Имот на ул. "Поп Богомил"№ 29 - 19,88 % идеални части от незастроен УПИ ІХ-13 , кв.30 , м. "ГГЦ-ЗонаГ-14", АОС № 002/22.10.1996 г.

РАЙОН „ПОДУЯНЕ”

1. УПИ VІ, кв. 18, м. „Суха река” – реална част с площ 290 кв.м.

2. УПИ ІІ-210, км. 25, м. „Левски – Зона Г” – 5/6 ид.части от 460/1630.

3. УПИ ІІ-274, кв. 287, м. „Левски” – 29 кв.м.

УПИ VІ-9, кв. 16, м.  „Левски – Зона Г”

РАЙОН „ИЗГРЕВ”

1. продажба на общинските 79,136% идеални части от апартамент 16, бл. 45-46, вх. А, ет. 8, кв. "Дианабад" - АОС № 2511/1999г.

2. 1/2 идеална част от имот пл. № 679, попадащ в УПИ II за спорт и озеленяване кв. 92, м. Изток-Изток" АОС № 2652/2001г.;

РАЙОН „СТУДЕНТСКИ”

1. 1/2 идеална част (400/466) от ПИ 213, попадащ в УПИ V-213, 214, 190, кв. 15б, м. „Дървеница” .

РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ”

1. Имот в кв. Бухово, включен в УПИ ІV, кв. 6, съставляващ ПИ 721, с площ от 176кв.м.

РАЙОН „БАНКЯ”

1. 1/2 идеална част от УПИ ІХ-672, кв. 40, с. Вердикал - с площ от 585 кв.м. и от едноетажна масивна жилищна сграда с мазе и таван, със застроена площ от 63 кв.м

2. 1/2 идеална част от УПИ ХХІІІ-672, с площ от 465 кв.м., кв. 40, с. Вердикал.

3. Част от УПИ VІ-2363, с площ 680 кв.м., кв. 156, м. „Клисурска махала” (АОС № 318/05.03.1999г.).

4. Част от сграда на ул. „Княз Борис І” № 1а.( АОС № 559/19.12.2002г.).

5. Част от сграда на ул. „Цар Освободител” № 4, (АОС № 210/01.04.1998г.).

6. Част от сграда на ул. „Панайот Волов” № 1, (АОС № 513/18.05.2001г.)

7. 5/12идеални части от УПИ VІ-756, целият с площ от 690 кв.м. , кв. 81б, м. гр. Банкя, (АОС № 785/03.09.2009г.).

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ ЧРЕЗ ДОБРОВОЛНА ДЕЛБА ПО РАЙОНИ

РАЙОН „ОБОРИЩЕ”

1. ул. "Сан Стефано" № 1 – ПИ 1, кв.538, включен в УПИ І-1,3, м. "ГГЦ-Зона Г-12", АОС № 707/08.05.2003 г.за 192/216 идеални части от имота, както следва: Част от първи жилищен етаж, жилище, състоящо се от стая към бул."Янко Сакъзов" и ул."Сан Стефано", стая към бул."Янко Сакъзов", две антрета, клозет, баня, кухня и закрита веранда; ведно с ъглов магазин на партерния етаж на сградата и ъглово мазе, ведно с припадащите се 1/3 идеална част от общите части на сградата и 1/3 идеална част от дворното място, цялото от 205 кв.м.

2. имот на ул. "Сан Стефано"№ 3 – ПИ 3, кв.538, включен в УПИ І-1,3, м. "ГГЦ-Зона Г-12", АОС № 704/16.04.2003 г. за: 1/3 идеална част от жилище на първи надпартерен /втори/ етаж от външната къща, със застроена площ от 107,06 кв.м., с 1/3 идеална част от избено помещение и съответните идеални части от общите части на сградата и мястото, цялото от 335 кв.м.

3. Имот на ул. "Сердика"№ 32 - УПИ ІІІ-17, кв.27, м. "ГГЦ-ЗонаГ-14", АОС № 653/30.04.2002 г. за 1/2 идеална част от : Сградата на бул. „Мария Луиза” № 16, девет етажна, в която СО притежава 83,033% идеални части от 9 апартамента и административни помещения, заедно със съответните идеални части от дворното място, представляващо УПИ ХІІ-22, кв.17, м.„ГГЦ-Зона Г-14”, АОС № № 760-769/09.11.2004г. - Външна двуетажна сграда с РЗП 369 кв.м., заедно с мазета и 37 % идеални части от дворното място, цялото от 560 кв.м.

-Апартамент във вътрешната триетажна къща, на втори етаж-ляво, / със застроена площ 65 кв.м., заедно с мазе с площ от 16 кв.м., таван с площ от 14,70 кв.м., с 15,80 % идеални части от общите части на сградата и 10 % идеални части от дворното място, цялото от 560 кв.м.

-Апартамент във вътрешната къща на трети етаж /ляво/ със застроена площ 65 кв.м., заедно с мазе с площ от 18 кв.м., таван с площ от 15 кв.м., заедно с 14,60 % идеални части от общите части на сградата и 9,20 % идеални части от дворното място, цялото от 560 кв.м.

- Апартамент във вътрешната къща на трети етаж /дясно/ със застроена площ от 95 кв.м., заедно с мазе с площ 21 кв.м., таван с площ от 12,40 кв.м., с 18,60 % идеални части от общите части на сградата и 11,60 % идеални части от дворното място, цялото от 560 кв.м.

4. Имот на ул. "Васил Априлов" № 10-12 - АОС № 252/18.09.1998 г. и АОС № 253/18.09.1998 г. за 81,108 % идеални части от:

-Ателие на партера във вх. А със застроена площ от 75,22 кв.м., заедно с припадащите се 1,492 % идеални части от общите части на сградата и мястото;

-Апартамент № 24 на ІІ-ри етаж във вх.Б със застроена площ от 62,13 кв.м., състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, с избено помещение № 1, с площ от 6,26 кв.м., с 1,294 % идеални части от общите части на сградата и мястото. / има Решение на Столичен общински съвет № 849 по Протокол № 92 от 09.11.2006 г., но процедурата не е финализирана/.

РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА”

1. ПИ № 71-ззз, кв. 67, м."Разсадника-Конъовица", АОС № 850, площ от 300 кв.м, изпратен с наше писмо № ДИ-94-00-41/08г., Зона-Смф1: плътност - 40%, кинт -02, макс. Кк -26м.

2. УПИ XII, кв.74, м."Разсадника-Конъовица", АОС № 76, площ от 337,50 кв.м., Зона- Жк, параметри: плътност на застрояване - 40%, кинт-3.0, мин.озел.-40%, Кк-10м.;

3. УПИ IV, кв.12, м."Красна поляна", с площ 895 кв.м., зона- Оо, Мин 10 % от УПИ е с и висока дървесна растителност, с параметри : плътност - 60%, кинт-3,0, мин. Озел.- 30% , макс. Кк -20 м.

4. УПИ VІ, кв. 67, м."Разсадника- Конъовица", ПИ 966, АОС № 845, площ от 558 кв.м, Зона-Смф1, параметри: плътност на застроявани- 40%, кинт-2, мин. Озел.-40%

5. УПИ ХІV – 61, кв.67, м."Разсадника-Конъовица", АОС № 72, площ от 441кв.м., Зона-Смф1, параметри: плътност на застрояване - 40 %, кинт-2,мин.озел. - 40% , Кк -26м.

6. УПИ ІІ-263, кв.61а, м."Факултета", АОС   №   851, площ от 229 кв.м., Зона - Жм, параметри:   плътност-40%, кинт-1,3, мин. Озел. - 40%, макс. Кк -10%.

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  


Вашият коментар

Моля, влезте в профила си или се регистрирайте за да добавите коментар

<Previous   Next>
случайна снимка!
 
Обяви

Нов мобилен център на ЕКОНТ в Нови Искър
Нов мобилен център на ЕКОНТ в Нови Искър

Уважаеми клиенти, 
Куриерска Компанията Еконт включи в системата си от мобилни офиси две нови пощенски станции на колела. Те обслужват пратки от/до адрес на клиент, приемат куриерски и пощенски пратки от/до офис, парични преводи и ще са Ви полезни с пълния списък от услуги и допълнителни опции, които всеки офис на Еконт предлага.

Целият текст...
ДФ Земеделие

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ”
Ще бъде отпускан
ЦЕЛЕВИ КРЕДИТ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА МИНЕРАЛЕН ТОР  И  СЕМАНА

Целият текст...

РЕКЛАМА
 

seo google

. . . . 43 guests online
Търси в следните
категории (eng)
Изкуство
Бизнес
Компютри
Игри
Здраве
За дома
Новини
Отмора
Референции
Регионални
Наука/техника
Магазини
Общество
Спорт

Google PageRank Checker All rights reserved by Veskoni © 2009-2012 Tyxo.bg counter