Home arrow Община arrow услуги

Услуги

1. Удостоверение за наследници

2. Удостоверение за семейно положение

3. Удостоверение за семейно положение за брак в чужбина

4. Удостоверение за семейно положение за работа в чужбина

5. Удостоверение за вписване в картотечния регистър на българин

6. Удостоверение за вписване в картотечния регистър на чужденец с постоянно пребиваване на територията на РБ

7. Удостоверение за родствени връзки на живо лице.

8. Удостоверение за родствени връзки на починало лице.

9. Удостоверение за липса на съставен актове по гражданско състояние.

10. Удостоверение за постоянен адрес.

11. Удостоверение за настоящ адрес

12. Удостоверение за потвърждаване на съществуващ постоянен адрес

13. Съставяне на акт за смърт

14. Пресъставяне на акт за смърт от чужбина

15. Съставяне на акт за раждане

16. Съставяне на акт за раждане при осиновяване

17. Пресъставяне на акт за раждане от чужбина

18. Съставяне на акт за брак

19. Пресъставяне на акт за брак от чужбина

20. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт

21. Дубликат от акт за брак

22. Промяна в актовете по гражданско състояние

23. Промяна в актовете по гражданско състояние

24. Заверка на покана-декларация частно посещение в РБ

25. Заверка на подпис и печат върху настоящия документ за чужбина

26. Искане за присвояване на /корекция/ на ЕГН

27. Изготване становища за обекти и предприятия по доклади за ОВОС.

28. Съставяне на предписания и актове по екологията съгласно ЗАНН

29. Регистриране на домашни любимци и издаване на служебни бележки.

30. Уведомление за упражняване на търговска дейност на територията на СО

31. Уведомление за извършване на търговска дейност на открито в имот частна собственост

32. Издаване на разрешение за извършване на амбулантна търговия

33. Издаване на разрешение за търговия с тютюн и тютюневи изделия

34. Издаване на разрешение за поставяне на рекламно –информационни елементи.

35. Издаване на скица за недвижим имот

36. Презаверка на скица

37. Издаване на скица с указан начин на застрояване

38. Издаване на удостоверение за идентичност на имот.

39. Допълване , поправка на одобрена кадастрална основа.

40. Издаване на удостоверение по чл.13 от ППЗСПЗЗ

41. Издаване на разрешение за строеж

42. Издаване на акт за узаконяване

43. Издаване на разрешение за поставяне на сергия и маса, павилион, сезонни обекти и билбордове, указателни и инф.табели

44. Разглеждане в районен експертен съвет по устройство на територията и съгласуване/одобряване/на архитектурни , сградно инсталационни проекти за изграждане преустройство и реконструкция на -жилищна сграда -нежилищни сгради -идейни проекти разглеждане в районен експертен съвет по устройство на територия и съгласуване на проекти за инженерна инфраструктура

45. Заверка екзекутиви на сграда.

46. Издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация

47. Издаване на разрешение за изменение на ПУП.

48. Одобряване на ПУП след приемане на проект от експертен съвет.

49. Сметки по регулация

50. Издаване на актове за незаконно строителство по ЗАНН

51. Издаване на заповед за премахване на строеж, застрашени от самосрутване, негодни за по нататъшно използване или вредни в санитарно хигиенично отношение

52. Издаване на заповед за прекарване на временен път

53. Издаване на удостоверение за търпимост по параграф 16 от ЗУТ

54. Издаване на образец УП-2

55. Издаване на образец УП-30

56. Издаване на удостоверение за настойничество

57. Издаване на удостоверение за попечителство

58. Издаване на протокол за назначаване на настойнически съвет

59. Издаване на протокол за назначаване на попечителски съвет

60. Издаване на заповед за преминаване през чужд поземлен имот

61. Издаване на заповед за прокарване на отклонение от общински мрежи и съоръжения

62. Препис извлечение от емлячния регистър

63. Издаване на свидетелство за собственост на добитък

64. Регистрация на пчелни семейство

65. Заверка на фотокопие от техническа служба

66.

Продажба на общински жилища,ателиета и гаражи на настанени те в тях по административен ред -предложение до СОС - изготвяне на оценка .

67. Изпращане окомплектовани искания за замени в СО

68. Изпращане окомплектовани искания за ликвидиране на съсобственост между общината и физически и юридически лица-

69. Изпращане окомплектовани искания за учредяване право на строеж върху общински имот до СО

70. Изпращане окомплектовани искания за учредяване право на надстрояване и пристрояване на сграда върху общинска земя в СО

71. Издаване на удостоверение за деактуване на общински имот

72. Издаване на препис от документ за собственост

73. Заверяване на окомплектована молба-декларация за обстоятелствена проверка-.

74. Изготвяне на становище за деактуване по чл.64 от ЗОС и изпращането му в СО-

75. Отписване от актовите книги на Общински имоти на основание заповед за деактуване на СО или при представяне на договори за извършена сделка

76. Изготвяне на удостоверения /сл. бележки/ относно общинския произход на недвижими имоти

77. Изготвяне на справка за реституционни претенции върху недвижими имоти

78. Картотекиране на граждани ,нуждаещи се от жилище .

79. Издаване на удостоверение за картотекиране

80. Картотекиране на правоимащите по ЗУЖВГМЖСВ

81. Издаване на удостоверение за картотекиране по ЗУЖВГМЖСВ

82. Сключване на наемен договор за общински имот след решение на комисия

83. .Изготвяне на справка и удостоверение за възстановена собственост върху недвижими имоти

a href=

случайна снимка!
 
Обяви

Нов мобилен център на ЕКОНТ в Нови Искър
Нов мобилен център на ЕКОНТ в Нови Искър

Уважаеми клиенти, 
Куриерска Компанията Еконт включи в системата си от мобилни офиси две нови пощенски станции на колела. Те обслужват пратки от/до адрес на клиент, приемат куриерски и пощенски пратки от/до офис, парични преводи и ще са Ви полезни с пълния списък от услуги и допълнителни опции, които всеки офис на Еконт предлага.

Целият текст...
ДФ Земеделие

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ”
Ще бъде отпускан
ЦЕЛЕВИ КРЕДИТ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА МИНЕРАЛЕН ТОР  И  СЕМАНА

Целият текст...

РЕКЛАМА
 

seo google

. . . . 11 guests online
Търси в следните
категории (eng)
Изкуство
Бизнес
Компютри
Игри
Здраве
За дома
Новини
Отмора
Референции
Регионални
Наука/техника
Магазини
Общество
Спорт

Google PageRank Checker All rights reserved by Veskoni © 2009-2012 Tyxo.bg counter